การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2566 
โครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
โดยนายศิวะ สาริบุตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

<<คลิก>>

การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2566

โครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

โดยนางสาวสุจิรา ภูกิ่งหิน ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

<<คลิก>>

การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2565

ครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านปศุสัตว์

โดยนายชัยวัฒน์ อุคำพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

<<คลิก>>

การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2565

โครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ

โดยนายชัยวัฒน์ อุคำพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

<<คลิก>>

การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2564

เรื่อง การใช้โปรแกรมตัดต่อภาพเพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์


โดยนายธนกรณ์ ยิ้มสงวน ตำแหน่ง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม  เป็นวิทยากร 


<<คลิก>>

การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564

เรื่อง การพัฒนาการประชาสัมพันธ์


โดยนายธนกรณ์ ยิ้มสงวน ตำแหน่ง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม  เป็นวิทยากร 
 

<<<<คลิก>>> 

การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563
โดยวิธีการสอนงาน

เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ
โดย นายสมชาย อนันตจารุตระกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
  

<<<<คลิก>>> 

การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563
โดยวิธีการสอนงาน

เรื่อง New E-movement
โดย นายประกิจ ศรีใสย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  

<<<<คลิก>>> 

ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2562
โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร รอบ 2/2562

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)หลักสูตร “การใช้ Application E-Smart Plus
ในการลงทะเบียนและประเมินความเสี่ยงของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จังหวัดนครพนม”

โดย นายประกิจ ศรีใสย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 

ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 1/2562
โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร รอบ 1/2562
หลักสูตร “หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”
โดย นายสมชาย อนันตจารุตระกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

คลิ๊ก


ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2561
โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร รอบ 2/2561

หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคไข้หวัดนก ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-ลาว
(นครพนม คำม่วน) ในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก”

คลิ๊ก


ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 1/2561
โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร รอบ 1/2561

หลักสูตร “จิตอาสากับงานปศุสัตว์”

คลิ๊ก


ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2560
โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร รอบ 2/2560

หลักสูตร “การบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่”   

คลิ๊ก


ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 1/2560
โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร รอบ 1/2560

หลักสูตร “การพัฒนาจริยธรรม ผู้ใต้บังคับบัญชา”

คลิ๊ก

 แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบ 2/2559
โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร รอบ 2/2559

.....คลิ๊ก....

 แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบ 1/2559
โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร รอบ 1/2559

.....คลิ๊ก....

 แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบ ๒/๒๕๕๘
โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร รอบ ๒/๒๕๕๘

.....คลิ๊ก....

 แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบ ๑/๒๕๕๘
โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร รอบ ๑/๒๕๕๘


.....คลิ๊ก....