สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร
1 นายปิติ พรรณุวงษ์  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร 084 - 7937678
2 นายณัฐพล อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 081 - 0615813

งาน/โครงการที่รับผิดชอบ

     ๑. นายปิติ พรรณุวงษ์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร รับผิอชอบงานนโยบายกรมปศุสัตว์และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีหน้าที่บริหารงานบุคคล ติดตามและกำกับดูแลงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์,กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์,กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์,กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร และรับผิดชอบพื้นที่ตำบลนาขาม ตำบลท่าลาด,ตำบลนางาม

     ๒. นายณัฐพล อุทัยวัฒน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล รับผิดชอบงานนโยบายกรมปศุสัตว์และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์,กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาปศุสัตว์ งานบริการผสมเทียมโค-กระบือ ทุกตำบล และรับผิดชอบพื้นที่ตำบลโคกหินแฮ่, ตำบลเรณูใต้,ตำบลเรณู และงานอื่นๆ ที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

     ๓. นายวัชรา เนตรไลย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ รับผิอชอบงานนโยบายกรมปศุสัตว์และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน กลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์,กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์,และรับผิดชอบพื้นที่ตำบลโพนทอง,และงานอื่นๆ ที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

     ๔. นางสาวเรวดี พลหาญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ รับผิอชอบงานนโยบายกรมปศุสัตว์และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์,ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,งานธุรการ และรับผิดชอบพื้นที่ตำบลหนองย่างชิ้น,และงานอื่นๆ ที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1. โครงการโคเนื้อลุ่มน้ำโขง จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตำบลนางาม และ กลุ่มตำบลนาขาม

         2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ โคขุนคุณภาพ สู่อาเซียน จำนวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตำบลนางาม, กลุ่มตำบลนาขามและ กลุ่มตำบลโพนทอง

         3. กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์อินทรีย์วิถีพื้นบ้าน(หมูหลุม) จำนวน   1 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรบ้านยอดโพธิ์ ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม จำนวนสมาชิก   60 คน

4. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือย่างยั่งยืน   จำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มตำบลนางาม   จำนวนสมาชิก 30 คน

5. กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ จำนวน 5 กลุ่ม คือ จำนวน 50 คน

           5.1 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโนนคำ 11 ม.8 ต.นางาม อ.เรณูนคร จำนวน 10 คน

             5.2 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนากระบือพันธุ์ดีบ้านนายอ ม.6 ต.นางาม อ.เรณูนคร จำนวน 10 คน

           5.3 กลุ่มอนุรักษ์กระบือผู้ไท 120 ม.4 ต.นางาม   อ.เรณูนคร จำนวน 10 คน

           5.4 กลุ่มอาชีพปศุสัตว์-ค้าขาย 184 ม. 4 ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จำนวน 10 คน

5.5 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือแม่พันธุ์บ้านน้อยพัฒนา ม.12 ต.นางาม อ.เรณูนคร จำนวน 10 คน

6. กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงไก่งวง จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตำบลนาขาม และ กลุ่มตำบลหนองย่างชื้น

7.โครงการ ธคก.เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ อ.เรณูนคร เกษตรกร 1,144 ราย โค 908 ตัว กระบือ 236 ตัว

8.ศูนย์ ศพก. จำนวน 1 ศูนย์ (ปี 2560)

จำนวนสัตว์เลี้ยง ที่ขึ้นทะเบียนในระบบเกษตรกรผู้เลี้ยงรายครัวเรือน

โคเนื้อ จำนวน 11,229 ตัว กระบือ จำวนวน 6,707  ตัว   สุกร จำนวน 1,526  ตัว

ไก่ จำนวน 129,150 ตัว    เป็ด จำนวน 20,400 ตัว สัตว์ชนิดอื่น ๆ จำนวน 1,923 ตัว

ข้อมูล ณ 28 กันยายน 2560

อาสาปศุสัตว์ จำนวน 91 คน   อาสาผสมเทียม จำนวน 2 คน

ที่ตั้ง   - หมู่ 9 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170