>>>คำรับรอง และรายงานผลปฏิบัติราชการ
>>>>การติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

>>>>แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
          Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
          การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

>>>>>>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
>>>>>>>บันทึกข้อความแจ้งแนวปฏิบัติการส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน
>>>>>>>แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน
>>>>รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดนครพนม

 
>>>ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
>>>>>ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต
>>>>>นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม