นางสาวผุดผ่อง  แสนฝ่าย
ปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม (เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
1 นางสาวผุดผ่อง  แสนฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม (เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
 
มล 081-3215639
2 นางสาวจารุวรรณ  วงศ์ชัย นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ตูน 092-8731968
3 นางสาวชญานิศ สักลอ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ เอี๊ยม 093-6207117
4 นายชาญวิทย์  แสนสุภา เจ้าพนักงานสัตวบาล วิทย์ 093-3214533