ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์บุคลากรสำนักงานปศุสัตว์

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ
1 นายสมชาย อนันตจารุตระกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 085 - 6609837
  ฝ่ายบริหารทั่วไป    
1 นายเชิดชัย   จันทร์ตระกูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)
086 - 2404413
2 นางคมคาย พรหมประกาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 096 - 9258462
3 นางสาวมริสา   แสงเดชา พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 081 - 3202989
4 นายศิวะ สาริบุตร นักจัดการงานทั่วไป 087 - 8552595
5 นางสาวราตรี เมืองโคตร พนักงานพิมพ์ชั้น 3 089 - 8423741
6 นายพนมพร ปัณโคตร พนักงานขับรถยนต์ 089 - 2764885
7 นางสาวจิรัญญา มหาราช พนักงานทำความสะอาด 082 - 8454563
8 นายอดิศักดิ์ สีเพ็ง ยาม 090 - 8563590
  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์    
1 นายชัยวัฒน์  อุคำพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ
ปศุสัตว์ 
 
2 นายสุธี ธรรมวงศา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 087-9501639
3 นางสาวชวลิดา มุกดาสนิท เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 084-5183002
  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
1 นายประกิจ   ศรีใสย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)
081 - 3202469,
081 - 3808617
2 นางสาวหฤทัย รุ่งเรือง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 089 - 2190976
3 นางสาวพรรณธิดา แก้วสุริยา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 082 - 9573045
4 นางสาวศินิทรา ปัณโคตร เจ้าพนักงานสัตวบาล 087 - 2202157
  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์    
1 นายพิพรรธพงศ์   พูดเพราะ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)
081-3808617
2 นายประหยัด ศรีโคตร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 080 - 4021446
3 นายศรายุทธ ดอนต้อ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 086 - 0076122
4 นายปกรณ์ มีมูล นักวิชาการสัตวบาล 085 - 2743839
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    
1 นายนาวา อักษร นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์) 081-9744304
2 นายสาคร   ปุริมาตร์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 083 - 1431256
3 นางสาวผุดผ่อง   แสนฝ่าย เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 086 - 2244199
4 นางสาววันดี คำตั้งหน้า เจ้าพนักงานสัตวบาล  062 - 8900224
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม    
1 นายนิสสัย   ศรีจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) 081-5460958
2 นายพัลลภ   นุโพธิ์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน  081 - 2875226
3 นางสาวณัชชา มารศรี นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 092 - 2482043
4 นายประสิทธิ์ชัย ปาลือชา เจ้าพนักงานสัตวบาล  087 - 2352970
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน    
1 นายอนุรักษ์   กองไชย ปศุสัตว์อำเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) 081 - 9749371
2 นางสาวพิมลพรรณ สีหาบุตร เจ้าพนักงานสัตวบาล  087 - 0950974
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธาตุพนม    
1 นายประภาส   โยธรรม เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาการ
ในตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอธาตุพนม
089 - 9423830
2 นายสุพจน์   บุญรัตน์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน  086 - 2203961
3 นายสถิตย์ พวงศรี เจ้าพนักงานสัตวบาล 087 - 2146424
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร    
1 นายบุญสนอง   หลวงโป้ ปศุสัตว์อำเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) 084 - 7937678
2 นายณัฐพล อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 081 - 0615813
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพง    
1 นายนพคุณ   คล้ายพันธ์ ปศุสัตว์อำเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) 097 - 9730165
2 นายสิทธิชัย   จันทร์เสน่ห์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน 083 - 4156738
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์    
1 นายประยงค์   กอมณี ปศุสัตว์อำเภอ(สัตวแพทย์อาวุโส) 081 - 3205744
2 นายยิ่ง   เปาริสาร สัตวแพทย์ชำนาญงาน 081 - 1479121
3 นายเชาว์ ฉายบุญครอง เจ้าพนักงานสัตวบาล  086 - 2197860
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า    
  นายสามารถ   ดาวเศรษฐ์ ปศุสัตว์อำเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) 087 - 2235992
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทม    
1 นายอรรถพล อัครจันทร์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอนาทม
095 - 6542002
2 นายพชรพงษ์   ลาภยิ่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล  089 - 5779776
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก  
1 นายขรรค์ชัย   ช่วงชัย ปศุสัตว์อำเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) 061-6269591,
094-294-3523
2 นายวสิษฐ์ เหลื่อมเภา สัตวแพทย์ชำนาญงาน 086 - 2191920
3 นายโอกาส โคทังคะ เจ้าพนักงานสัตวบาล  086 - 2277105
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแก  
1 นางสาวนงนุช  งอยผาลา    
2 นายภพพล ประเสริฐสังข์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 085 - 4567386
3 นายสุชิน วันนาพ่อ เจ้าพนักงานสัตวบาล  086 - 2404975
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม    
1 นายสาคร  ปุริมาตย์ รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม  083 - 1431256
2 นายมงคล สุ่ยวงษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 087 -1171229
3 นางกัลยา สุ่ยวงษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล  082 - 1439690
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังยาง  
1 นายปิติ พรรณุวงษ์  ปศุสัตว์อำเภอ (สัตวแพทย์ชำนาญงาน) 089-571-6010
2 นายอดิศักดิ์ ใจแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาล 085- 9270853,
088-4660627