สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม    
1 นายสาคร ปุริมาตย์ รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม 083 - 1431256
2 นายมงคล สุ่ยวงษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 087 -1171229
3 นางกัลยา สุ่ยวงษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล  082 - 1439690

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม ขอสรุปหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

. นายสาคร   ปุริมาตย์ ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม
หน้าที่รับผิดชอบ
         -กำกับดูแลทุกกิจกรรม/โครงการ
. นายมงคล   สุ่ยวงษ์     ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
.งานรักษาสัตว์ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์
.ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์
.พัฒนาระบบการป้องกันโรคในการเลี้ยงสัตว์
.สอบสวนโรคสัตว์
.เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจตามห้องปฏิบัติการ
.ตรวจสอบสัตว์และซากสัตว์เคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่
.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
.รณรงค์การทำวัคซีนนิวคัสเซิลและอหิวาต์ในไก่พื้นเมือง
๑๐.โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ
๑๑.ควบคุมการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก
๑๒.ทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง
๑๓.ประชาสัมพันธ์งาน และประสานงานด้านสุขภาพสัตว์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๔.ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์
๑๕.โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
๑๖.โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์OK)

๑๗.งานต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย

. นางกัลยา   สุ่ยวงษ์     ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานสัตวบาล
หน้าที่รับผิดชอบ
.บันทึกข้อมูลการผสมเทียม
.ติดตามลูกเกิด
๓รายงานการผสมเทียมทุกเดือน
.ให้คำปรึกษา แก้ไขกรณีสัตว์ผสมไม่ติด
.ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์
.ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์กระบือ
.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการปศุสัตว์
.ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ กลุ่มตำบลนาหัวบ่อ
   และกลุ่มตำบลบ้านค้อ
.ติดตามโครงการโคลุ่มน้ำโขงนครพนม
๑๐.ติดตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์
๑๑.โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (อสป.)
๑๒.ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์
๑๓.พัฒนาระบบการป้องกันโรคในการเลี้ยงสัตว์
๑๔.โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ
๑๕.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๑๖.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
๑๗.ส่งคำขอใบอนุญาตค้า-ซากสัตว์
๑๘.จัดทำใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์
๑๙.รณรงค์การทำวัคซีนนิวคัสเซิลและอหิวาต์ในไก่พื้นเมือง
๒๐.การสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
๒๑.จัดทำข้อมูลตัวชี้วัดของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์
๒๒.ควบคุมการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก
๒๓.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖๑
๒๔.โครงการอนุรักษ์สัตว์พื้นเมือง

๒๕.ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มผลผลิตการเกษตร

       (ศพก.)

๒๖.งานต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย

. นางสาวนิตยา   คัณทักษ์      ตำแหน่ง   ผู้ช่วยงานสัตวแพทย์
หน้าที่รับผิดชอบ
.ช่วยงานด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์
.โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ
.ช่วยงานพัฒนาระบบการป้องกันโรคในการเลี้ยงสัตว์
.เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจตามห้องปฏิบัติการ
.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
.รณรงค์การทำวัคซีนนิวคัสเซิลและอหิวาต์ในไก่พื้นเมือง
.ทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง
.ช่วยงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
๑๐.ประชาสัมพันธ์งาน   และประสานงานด้านสุขภาพสัตว์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๑.งานธุรการต่างๆ
๑๒.บันทึกข้อมูลการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
๑๓.ควบคุมการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก

๑๔.ช่วยงานโครงการต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย

๕.   นางสาวพรมณี   ไชยกา       ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสัตวแพทย์  
หน้าที่รับผิดชอบ
.ช่วยงานด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์  
.โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ  
.ช่วยงานพัฒนาระบบการป้องกันโรคในการเลี้ยงสัตว์  
.เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจตามห้องปฏิบัติการ  
.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย  
.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
.รณรงค์การทำวัคซีนนิวคัสเซิลและอหิวาต์ในไก่พื้นเมือง  
.ทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง  
.ช่วยงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  
๑๐.ประชาสัมพันธ์งาน   และประสานงานด้านสุขภาพสัตว์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๑๑.งานธุรการต่างๆ  
๑๒.บันทึกข้อมูลการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน  
๑๓.ควบคุมการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก  
๑๔.ช่วยงานโครงการต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย  
๖.   นายนิรุต     สลับสี     ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสัตวแพทย์  
หน้าที่รับผิดชอบ
.ช่วยงานด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์  
.โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ  
.ช่วยงานพัฒนาระบบการป้องกันโรคในการเลี้ยงสัตว์  
.เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจตามห้องปฏิบัติการ  
.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย  
.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
.รณรงค์การทำวัคซีนนิวคัสเซิลและอหิวาต์ในไก่พื้นเมือง  
.ทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง  
.ช่วยงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  
๑๐.ประชาสัมพันธ์งาน   และประสานงานด้านสุขภาพสัตว์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๑๑.งานธุรการต่างๆ  
๑๒.บันทึกข้อมูลการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน  
๑๓.ควบคุมการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก  
๑๔.ช่วยงานโครงการต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย  
     

                      สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม รับผิดชอบเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่อำเภอศรีสงคราม ทั้งหมด ๙ ตำบล ๑๐๙ หมู่บ้าน คือ ต.ศรีสงคราม , ต.นาเดื่อ , ต.บ้านเอื้อง , ต.สามผง , ต.ท่าบ่อสงคราม , ต.บ้านข่า , ต.นาคำ , ต.โพนสว่าง และ ต.หาดแพง