นายมงคล  สุ่ยวงษ์
 เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม  
1 นายมงคล  สุ่ยวงษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม
มงคล 093-5539333
2 นางกัลยา  สุ่ยวงษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ส้ม 061-0212188
3 น.ส.นิตยา  คัณทักษ์ จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ อ๊อฟ 063-0190322
4 น.ส.พรมณี  ไชยกา จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ แอ้ 083-0846843
5 นายนิรุต  สลับสี จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ เป้อ 086-2325302