นางสาวนงนุช  งอยผาลา
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

(ปศุสัตว์อำเภอนาแก)

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแก
1 นางสาวนงนุช  งอยผาลา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
ปศุสัตว์อำเภอนาแก
นุช 097-3188596
2 นายภพพล  ประเสริฐสังข์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ แบงก์ 085-4567386
3 นางสาวศินิทรา เกษมสานต์ เจ้าพนักงานสัตวบาล พาน 081-8722645
4 นายพิทยา  เชื้อดวงผูย จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ อั้น 098-1513810
5 น.ส.ศิรินาฎ  แสนเมืองโคตร จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ เนย 061-1590267