นายวสิษฐ์  เหลื่อมเภา
สัตวแพทย์อาวุโส
(ปศุสัตว์อำเภอปลาปาก)

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก
1 นายวสิษฐ์  เหลื่อมเภา สัตวแพทย์อาวุโส
(ปศุสัตว์อำเภอปลาปาก)
โก้ 086-2191920
2 นายสุรวิทย์  ชอบจิตร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หนึ่ง 081-1700364
3 นายโอกาส  โคทังคะ เจ้าพนักงานสัตวบาล โอกาส 086-2335136
4 น.ส.รัตนาพร  พรมกสิกร จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ นุช 090-4844715
5 น.ส.นิติภรณ์  โคตรตา จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ โบว์ 095-7819323