สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก
 
1 นายขรรค์ชัย   ช่วงชัย ปศุสัตว์อำเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) 061-6269591,
094-294-3523
2 นายวสิษฐ์ เหลื่อมเภา สัตวแพทย์ชำนาญงาน 086 - 2191920
3 นายโอกาส โคทังคะ เจ้าพนักงานสัตวบาล  086 - 2277105

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก

บุคลากร

๑.       นายขรรค์ชัย ช่วงชัย     ปศุสัตว์อำเภอปลาปาก  

๒.     นายวสิษฐ์ เหลื่อมเภา     สัตวแพทย์ชำนาญงาน   รับผิดชอบกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า

๓.      นายโอกาส โคทังคะ       เจ้าพนักงานสัตวบาล     รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

๔.      นายสุรพงษ์ นันตรี         ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์               รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๕.      นางสาวรัตนาพร พรมกสิกร     ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์   รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

อาสาปศุสัตว์ มี ๑๗๐ ราย

พื้นที่รับผิดชอบ   มี ๘    ตำบล     ๘๕ หมู่บ้าน

           ๑ . เทศบาลตำบลปลาปาก

           ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก

           ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

           ๔. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

           ๕. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

           ๖. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่

           ๗. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี

           ๘. องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ

           ๙. องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

โครงการ/งานต่างๆ ที่รับผิดชอบในพื้นที่ อำเภอปลาปาก

๑.    โครงการนครพนมแหล่งโคเนื้อลุ่มน้ำโขง

           ๑.๑  ต.หนองฮี (กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต.หนองฮี)

   ๑.๒ ต.กุตาไก้ (กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต.กุตาไก้)

สนับสนุน

๑.       เครื่องอัดแร่ธาตุ ๑ เครื่อง/กลุ่ม

๒.     เครื่องอัดฟาง     ๑ เครื่อง/กลุ่ม

๓.      เครื่องผสมอาหาร ๑ เครื่อง/กลุ่ม

๔.      เครื่องเย็บกระสอบ ๑ เครื่อง/กลุ่ม

๕.      โรงเรือนเก็บฟาง ๑ หลัง (มีเฉพาะกลุ่ม ต.หนองฮี)

๖.       บ่อหมักยีสต์ ๑ บ่อ/กลุ่ม

๗.      ฟาร์มสาธิต ฟาร์ม พร้อมแม่พันธุ์ ๓ คู่ ( ๖ ตัว)/กลุ่ม

๘.      สนับสนุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้ง ๒ กลุ่ม

๙.       สนับสนุนกระสอบใส่มูลโค ๙ มัด/กลุ่ม

๑๐.   สนับสนุนท่อนพันธุ์เนเปียร์ ปากช่อง ๑ แปลง/กลุ่ม

๑๑.   เครื่องสับหญ้า ๑ เครื่อง/กลุ่ม

๑๒. ฟาร์มมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ ๕ ราย/กลุ่ม

๒.     โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อโคขุนคุณภาพกลุ่มจังหวัดสนุก

๒.๑ ต.ปลาปาก (กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต.ปลาปาก )

๒.๒ ต.โคกสูง (กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต.โคกสูง)

๒.๓ ต.โคกสว่าง (กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต.โคกสว่าง)

       สนับสนุน

        ๑.   โรงเรือนเก็บฟาง ๑ หลัง (มีเฉพาะกลุ่ม ต.ปลาปาก)

         ๒.   เครื่องสับหญ้า ๑ เครื่อง (มีเฉพาะกลุ่ม ต.โคกสว่าง)

         ๓.   กระสอบใส่มูลโค ๙ มัด/กลุ่ม

         ๔.   ฟาร์มสาธิต ๑ ฟาร์ม/กลุ่มพร้อมแม่พันธุ์ ๓ คู่ ( ๖ ตัว)

         ๕.   ฟาร์มมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ ๕ ราย/กลุ่ม

๓.      โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่ (กลุ่มไก่งวง)

๓.๑ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวง ต.ปลาปาก (นายถาวร สีกาลัง) หมู่ ๑๖ บ้านหนองบัว

สนับสนุน

๑.       อาหารบรรจุสำเร็จชนิดเม็ด

๒.      พ่อพันธุ์- แม่พันธุ์ ไก่งวง

๓.      ยาปฏิชีวนะ ชนิดละลายน้ำ วิตามิน ยาถ่ายพยาธิชนิดผง

๔.       โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ ๒ มี ๓ กลุ่ม

๔.๑ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ บ.กุงโกน ม. ๖ ม.๑๐ ต.หนองฮี

๔.๒ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ บ.นกเหาะ ม. ๔ ม.๕ ม.๘ ม.๑๐ ต.โคกสูง

               ๔.๓ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ  บ.วังกะเบา ม. ๔ ม.๖ ต.โคกสว่าง

๕.     โครงการฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องจากพระราชดำริ

๕.๑    โครงการฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องจากพระราชดำริ ม. ๔ บ.วังกะเบา ต.โคกสว่าง

               ๕.๒  โครงการฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องจากพระราชดำริ ม. ๒ บ.โพนทา ต.กุตาไก้ (หนองปลาค้อเฒ่า)

๖.       โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

       ๖.๑     นายเหลือ แสงผา ม. ๑ ต.หนองฮี

๗.     โครงการทฤษฎีใหม่มี ๘๕ หมู่บ้าน (ไก่ไข่ ๕ ตัว/ ราย

       ๘.   โครงการ ๙๑๐๑ ไก่ไข่ / ไก่พื้นเมือง

               ๘.๑ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่  ม.๒,,    บ.นาเชือก ต.หนองเทาใหญ่

               ๘.๒ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ ม.๔ บ.จรุกเตย ต.หนองฮี

               ๘.๓   กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ ม.๘  บ.นาสะเดา ต.หนองฮี

               ๘.๔   กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ ม.๑๐  บ.กุงใหม่  ต.หนองฮี

               ๘.๕   กลุ่มผู้เลี้ยงพื้นเมือง  ม.๖  บ.กุงโกน  ต.หนองฮี

               ๘.๖   กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ ม.๕ บ.กุตาไก้ ต.กุตาไก้

               ๘.๗   กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ ม.๖  บ.หนองไผ่  ต.นามะเขือ