"การขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน""

     20 พฤษภาคม ๒๕๖๕ จังหวัดนครพนม โดย นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะทำงานขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามสภาพปัญหาความยากจน (มิติด้านรายได้) ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นางรำไพ ผัดสี 2. นางสาวเรียม หอมอ่อน 3. นายคำพันธ์ แสงอ่อน ณ บ้านดงติ้ว ม.6 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

   ๑๑ พฤษภาคม   ๒๕๖๕ นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ อุคำพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัด จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕เพื่อพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จำนวน ๑ ราย วงเงินที่ขอกู้ ๔๕๐,๐๐๐ บาท คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ ตามคำขอกู้เพื่อส่งส่วนกลาง ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม โดยมีนายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.นครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.นครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น ๓ มติที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้

๑.กลุ่มคุณสมบัติครบ : เกษตรกร จำนวน ๓ ราย สัตว์ตาย (โค) จำนวน ๓ ตัว วงเงิน ขอรับความช่วยเหลือ ๓๙,๐๐๐ บาท

๒.กลุ่มคุณสมบัติไม่ครบ : เกษตรกร จำนวน ๑ ราย สัตว์ตาย (โค) จำนวน ๑ ตัว วงเงิน ขอรับความช่วยเหลือ ๓๕,๐๐๐ บาท

"ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาโคเนื้อจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565"

       วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมประชุม ชี้แจง เตรียมความพร้อม ตามโครงการโคเนื้อเพื่อเศรษฐกิจชุมชน และโครงการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP โดยเชิญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครพนม เป็นวิทยาการด้านการทำอาหาร TMR และบริษัท มิลเลี่ยน ประเทศไทย จำกัด ให้ความรู้ด้านการขุนโคระยะสั้นเพื่อส่งออก โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อลุ่มน้ำโขงเข้าร่วมจำนวน 36 กลุ่ม เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 48 ราย ณ ห้องประชุมอนันตจารุตระกูล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

"ประชุมหารือการจัดทำ BCG model สินค้าเกษรจังหวัดนครพนม"

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดยนายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำ BCG model สินค้าเกษรจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเก่า)