สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า
นายสามารถ   ดาวเศรษฐ์ ปศุสัตว์อำเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) 087 - 2235992

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า ขอสรุปหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

                     1.นายสามารถ ดาวเศรษฐ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหว้า

                     หน้าที่รับผิดชอบ

                               -กำกับดูแลทุกกิจกรรม/โครงการ

                     2. นายเจย์ษฎา อินอุเทน เจ้าพนักงานสัตวบาล

                     หน้าที่รับผิดชอบ

                                 1.บันทึกข้อมูลการผสมเทียม

                               ๒.ติดตามลูกเกิด

                                 3.รายงานการผสมเทียมทุกเดือน

                                 4.ให้คำปรึกษา แก้ไขกรณีสัตว์ผสมไม่ติด

                               5.ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์

                                 6.ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ

                                 7.ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ

                                 8.ติดตามโครงการนครพนมโคเนื้อลุ่มน้ำโขง

                                 9.ติดตามโครงการหมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์

                               10.โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

                                 11.ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์

                                 12.พัฒนาระบบการป้องกันโรคในการเลี้ยงสัตว์

                                13.โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ

                               14.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

                                15.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

                                16.รณรงค์การทำวัคซีนนิวคาสเซิลและอหิวาต์ในไก่พื้นเมือง

                                17.สอบสวนโรคสัตว์

                                18.ตรวจสอบสัตว์ละซากสัตว์เคลื่อนย้ายเข้าออกพื้นที่

                                19.การสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน

                                20.จัดทำข้อมูลตัวชี้วัดของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า

                                21.ควบคุมการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก

                                  22.ติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มผลผลิตการเกษตร

                                     (ศพก.)

                                 23.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖๑

                             24.งานต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย

                     3. นางสาวศิริประภา โกษาแสง ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์

                     หน้าที่รับผิดชอบ

                            1.ช่วยงานด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์

                             2.โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ

                             3.ช่วยงานพัฒนาระบบการป้องกันโรคในการเลี้ยงสัตว์

                             4.เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

                             5.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

                             6.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

                              7.รณรงค์การทำวัคซีนนิวคาสเซิลและอหิวาต์ในไก่พื้นเมือง

                             8.ทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง

                             9.ช่วยงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

                             10.ประชาสัมพันธ์งานและประสานงานด้านสุขภาพสัตว์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                             11.งานธุรการต่างๆ

                             12.บันทึกข้อมูลการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน

                             13.ควบคุมการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก

                             14.โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์OK)

                              15.ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์

                           16.ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ

                             17.ช่วยงานโครงการต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย

                       4. นางสาวแสงจันทร์ ขรรศร ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์

                       หน้าที่รับผิดชอบ

                              1.ช่วยงานด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์

                             2.โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ

                             3.ช่วยงานพัฒนาระบบการป้องกันโรคในการเลี้ยงสัตว์

                            4.เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจตามห้องปฏิบัติการ

                              5.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

                             6.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

                             7.รณรงค์การทำวัคซีนนิวคาสเซิลและอหิวาต์ในไก่พื้นเมือง

                             8.ทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง

                             9.ช่วยงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

                             10.ประชาสัมพันธ์งานและประสานงานด้านสุขภาพสัตว์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                            11.งานธุรการต่างๆ

                             12.บันทึกข้อมูลการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน

                             13.ควบคุมการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก

                             14.ส่งคำขอใบอนุญาตค้า-ซากสัตว์

                             15.จัดทำใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์

                             16.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖๑

                             17.ช่วยงานโครงการต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย

 

                       สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า รับผิดชอบเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่อำเภอนาหว้าทั้งหมด 68 หมู่บ้าน 6 ตำบล คือ ตำบลนาหว้า ตำบลนางัว ตำบลบ้านเสียว ตำบลนาคูณใหญ่ ตำบลเหล่าพัฒนา ตำบลท่าเรือ