นายสิทธิชัย จันทร์เสน่ห์
สัตวแพทย์อาวุโส
(ปศุสัตว์อำเภอบ้านแพง)

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพง  
1 นายสิทธิชัย จันทร์เสน่ห์ สัตวแพทย์อาวุโส
(ปศุสัตว์อำเภอบ้านแพง)
ทอม 083-4156738
2 นายพชรพงศ์  ลาภยิ่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน แพ็ต 062-0878166
3 นายเปรมชัย  ภูดีทิพย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล โอ๊ต 085-7161798
4 น.ส.เนตรชนก  สาราช จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ หลิว 093-4899886
5 นายปิ่นทอง  ต้นศรี จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ ปิ่น 061-0366579