สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังยาง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1 นายปิติ พรรณุวงษ์  ปศุสัตว์อำเภอ (สัตวแพทย์ชำนาญงาน) 089-571-6010
2 นายอดิศักดิ์   ใจแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาล 085- 9270853,
088-4660627

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.กรอบทิศทางการปฏิบัติราชการ

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์กรพัฒนาการปศุสัตว์ สู่ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

ค่านิยม (Core values)

บริการประทับใจ มั่นในคุณธรรม ทำงานเป็นทีม มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์

เชิดชูองค์กร บูรณาการถ้วนหน้า ประชาอยู่ดีมีสุข

พันธกิจ (Mission)

๑.     วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

๒.     พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๓.     ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์

๔.     กำกับ ดูแลและอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรฐานที่กำหนด

เป้าประสงค์ (Goals)

๑.     ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์

๒.     พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยด้านอาหาร

๓.     เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

         ๔.     ทำให้เกษตรกรกินดีอยู่ดี

. หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. นายปิติ พรรณุวงษ์ ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอวังยาง มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานทั่วไป บริหารบุคคล งานกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ งานพัฒนาสุขภาพสัตว์ งานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ งานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โครงการต่างๆ ในอำเภอวังยางและปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอวังยางตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. นางสาวนารีรัตน์ มุลเมืองแสน ตำแหน่งผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ รับผิดชอบงานในทุกพื้นที่ของอำเภอวังยางและมีหน้าที่ดังนี้

๒.๑ งานธุรการ งานสารบรรณ งานอาคารสถานที่ งานสารสนเทศ สถิติข้อมูล จัดทำแผนงานโครงการต่างๆ ของบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

๒.๒ ติดต่อประสานงานทั่วไป และร่วมงานหรือสนับสนุน การปฏิบัติของหน่วยงานอื่น

                       ๒.๓  งานช่วยเหลือผู้ประสบภัย

                       ๒.๔  จัดทำผลการปฏิบัติงานประจำปี และแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี

                       ๒.๕จัดเตรียมความพร้อมงานพิธีและกิจกรรมต่างๆ

                       ๒.๖จัดทำงบเดือนวันทำการ (ลาคลอด ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน)

                             ๒.๗ งานสำรวจจำนวนประชากรสัตว์และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

                       ๒.๘ งานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกด้วยอาการทางคลินิก รายงาน รก.1 ทุกวัน

                       ๒.๙  การควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ และดูแลสุขภาพสัตว์และแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

                       ๒.๑๐  งานด้านกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ งานวัคซีนต่างๆ งานสัตวแพทย์เคลื่อนที่

                       ๒.๑๑  รายงานและติดตามการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ทุกเดือน

                       ๒.๑๒  โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

                       ๒.๑๓ รวบรวมผลการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งทุกเดือน

                       ๒.๑๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

. นายอดิศักดิ์ ใจแก้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ รับผิดชอบงานในทุกพื้นที่ของอำเภอวังยาง

                         ๓.๑ งานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกด้วยอาการทางคลินิก รายงาน รก.1 ทุกวัน

                       ๓.๒   การควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ และดูแลสุขภาพสัตว์และแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

                       ๓.๓   งานด้านกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ งานวัคซีนต่างๆ งานสัตวแพทย์เคลื่อนที่

                       ๓.๔   รายงานและติดตามการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ทุกเดือน

๔. นายอดิศักดิ์ ใจแก้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงานงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รับผิดชอบงานในทุกพื้นที่ของอำเภอวังยาง และมีหน้าที่ดังนี้

                       ๔.๑  กำหนดแผนและแนวทางปฏิบัติงานประจำปี

                       ๔.๒  การตำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

                       ๔.๓  โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ

                       ๔.๔  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์

                       ๔.๕  งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่ งานอำเภอเคลื่อนที่

                       ๔.๖  งานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้านปศุสัตว์

                       ๔.๗  การขึ้นทะเบียนสัตว์ปีก และข้อมูลต่างๆ

                       ๔.๘  งานพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การผสมเทียม การเบิก-จ่ายวัสดุงานด้านผสมเทียม

                       ๔.๙  งานด้านอาสาปศุสัตว์

                       ๔.๑๐  โครงการศูนย์พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

                       ๔.๑๑ โครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

                       ๔.๑๒ การคัดเลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร อาสาปศุสัตว์ สัตว์เข้าประกวด การแข่งขัน

                       ๔.๑๓ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ของจังหวัดบูรณาการ

                       ๔.๑๔ รายงานประจำเดือนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องส่งทุกเดือน

                       ๔.๑๕ การรับหนังสือ-ส่งหนังสือ การเสนอหนังสือปศุสัตว์อำเภอและนายอำเภอ

                       ๔.๑๖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๕. นายอดิศักดิ์ ใจแก้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

งานผสมเทียม งานพัสดุ รับผิดชอบงานในทุกพื้นที่ของอำเภอวังยาง และมีหน้าที่ดังนี้

                       ๕.๑กำหนดแผนและแนวทางปฏิบัติงาน

                       ๕.๒การตรวจสอบ การควบคุม มาตรฐานฟาร์ม

                       ๕.๓การตรวจสอบ การควบคุม คุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์

                       ๕.๔การตรวจสอบ การควบคุม ร้านอาหารสัตว์ ฟาร์มสุกร ฟาร์มสัตว์ปีก

                       ๕.๕การตรวจสอบ การควบคุม ตลาดสด สินค้าปศุสัตว์ และสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                       ๕.๖กิจกรรมด้านโรงฆ่าสัตว์

                       ๕.๗กิจกรรมการแก้ไขปัญหา การใช้สาเร่งเนื้อแดงในสุกร

                       ๕.๘งานบริการด้านผสมเทียมในโค-กระบือ และแพะ

                       ๕.๙รายงานประจำเดือนที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลต่างๆ

                       ๕.๑๐ การเตรียมการประชุม และบันทึกการประชุม

                       ๕.๑๑รวบรวมผลการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งทุกเดือน

                       ๕.๑๒ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

. ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงาน

                       ๑. เจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ และปฏิบัติตน ให้เป็นไปตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ อยู่ภายใต้แนวทางการรักษาจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนอย่างเคร่งครัด อันจะนำไปสู่การบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ตนเองและองค์กร

                       ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องรักษาความสามัคคี ไม่กระทำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการร่วมกัน ต้องให้การต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม ในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานโดยไม่ชักช้า และสุภาพเรียบร้อย ลดขั้นตอนการให้บริการตามแผนผังที่กำหนดไว้อย่างดีที่สุด

๓. เจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาตนเองให้แก่ราชการอย่างเต็มที่พร้อมปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในยามที่จำเป็นเร่งด่วน ต้องให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมขององค์กร เช่น งานราชพิธี ศาสนาพิธี งานประเพณี งานประชุม งานพิธีที่เกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการต่างๆ

                  ๔. เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องจัดแบ่งเวลาการปฏิบัติราชการประจำวันให้เหมาะสม พิจารณาการดำเนินการเสนอเรื่องตามกระบวนงานให้สำเร็จลุล่วงไปโดยเร็ว มิให้มีเรื่องล่าช้า คั่งค้าง จนเสียหายแก่ราชการ กระบวนการงานอยู่ภายใต้หลักการ ถูกต้อง ถูกเวลา ถูกระเบียบ มีระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ ระบบสารบรรณ ต้องเป็นไปตามกระบวนผังงานที่แนบคำสั่งนี้ หนังสือราชการของกรมปศุสัตว์ที่ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องนำบันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ พิจารณาสั่งการทุกฉบับ

                  ๕. เจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องถือเป็นหน้าที่ร่วมกัน ในการดูแลรักษาความเป็นระเบียบ ความสะอาด ของสำนักงาน ตั้งแต่ภายในอาคารถึงภูมิทัศน์รอบบริเวณที่ตั้งสำนักงาน   ช่วยกันตรวจสอบดูแลและใช้ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงาน ตลอดจนยานพาหนะน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างประหยัด หากพบระบบเสื่อมสภาพ ชำรุดต้องแจ้งผู้รับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขทันที ให้ทุกฝ่าย/กลุ่ม แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและผู้กำกับดูแลโดยเฉพาะเป็นส่วนๆไป

                  ๖. ปฏิบัติงานจัดทำแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผล การประชาสัมพันธ์ แต่ต้องนำเสนอปศุสัตว์อำเภอเพื่อทราบ หรือพิจารณาสั่งการก่อน

                  ๗. ในกรณีรักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอ ได้ลงนามสั่งการ อนุญาต ในหนังสือราชการใดๆ หรือสั่งการอื่นใด เมื่อดำเนินการแล้วให้นำเสนอปศุสัตว์อำเภอทราบทุกครั้ง

                  ๘. กรณีข้อราชการเร่งด่วน ไม่อาจนำเสนอโดยทางเอกสารได้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้นแจ้งให้ปศุสัตว์อำเภอทราบโดยทางโทรศัพท์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยทันที

                  ๙. หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ไปร่วมประชุม ร่วมพิธี ดูงาน ต้องจัดทำรายงานเป็นเอกสารเสนอปศุสัตว์อำเภอทุกครั้ง

                  ๑๐. หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่ม ชี้แจง แนะนำ การปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ทราบอย่างถ่องแท้ทั่วกัน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปในทางเดียวกัน สามารถสนองนโยบายข้าราชการทั้งของกรมปศุสัตว์ และ จังหวัด และบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หากมีปัญหา ข้อขัดข้องประการใดให้เสนอปศุสัตว์อำเภอ เพื่อพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป