นางณัชชา  ประเสริฐสังข์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
ปศุสัตว์อำเภอวังยาง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังยาง  
1 นางณัชชา  ประเสริฐสังข์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
ปศุสัตว์อำเภอวังยาง
แป๊กกี้ 093-2499445
2 นายสุธี  ธรรมวงศา เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน หนุ่ม 087-9501639
3 นายอดิศักดิ์  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาล เปี๊ยก 088-4660627
4 น.ส.วันดี  คำตั้งหน้า เจ้าพนักงานสัตวบาล น้อย 062-8900224
5 น.ส.เจมจิรา  ปู่บุตรชา จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ เจน 085-4608702
6 น.ส.นารีรัตน์  มุลเมืองแสน จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ จิ๊บ 062-4356031