กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 
1 นายพิพรรธพงศ์   พูดเพราะ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)
2 นายประหยัด ศรีโคตร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
3 นายศรายุทธ ดอนต้อ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
4 นายปกรณ์ มีมูล นักวิชาการสัตวบาล