นายประหยัด  ศรีโคตร
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
1 นายประหยัด  ศรีโคตร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)
เซฟ 080-4021445
2 นางสาวพึงจิตต์ สุขสมเพียร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ป่าน 094-7241166
3 นางสาวมริสา  แสงเดชา พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ปุ๊ 098-1258797
4 นายปกรณ์  มีมูล นักวิชาการสัตวบาล เอก 098-9954462