ทำเนียบสัตวแพทย์จังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

ลำดับ ชื่อ - สกุล ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
1 นายปี๋ เมธาคุณาวุฒิ พ.ย. 2469 – ก.พ. 2480 สัตวแพทย์จังหวัด
2 นายโชติ โรจนนาค ธ.ค. 2481 – ส.ค. 2494 สัตวแพทย์จังหวัด
3 นายวิเชียร สุวัณณะศรี ก.ย. 2494 - ต.ค.2496 สัตวแพทย์จังหวัด
4 นายเยื้อน เปรมากร ต.ค. 2496 - เม.ย.2499 สัตวแพทย์จังหวัด
5 นายสมภพ มิตรวิจารณ์ เม.ย. 2499 - ก.ย. 2503 สัตวแพทย์จังหวัด
6 นายวิพัฒน์ ภาสบุตร ก.ย. 2503 - 2506 สัตวแพทย์จังหวัด
7 นายประสิทธิ์ ชัยวินิต 2507 - 2515 สัตวแพทย์จังหวัด
8 นายสิทธิ์ ชัยวินิต ก.พ .2516 - 2522 ปศุสัตว์จังหวัด
9 นายวิรัตน์ มาลาศรี 2523 – ก.ย.2524 ปศุสัตว์จังหวัด
10 นายธำรง สิชฌนกล ม.ค .2525 - ก.ค.2529 ปศุสัตว์จังหวัด
11 นายจำลอง ภูมิภักดี ต.ค . 2529 - 2530 ปศุสัตว์จังหวัด
12 นายคำนวณ ไม้แก้ว 2531 - ก.ย.2532 ปศุสัตว์จังหวัด
13 นายจำนง ทัพเพ็ชร ก.พ. 2533 - ก.ย.2533 ปศุสัตว์จังหวัด
14 นายธำรงค์ วงค์สมบูรณ์ ม.ค. 2534 - มิย.2537 ปศุสัตว์จังหวัด
15 นายถนัดดี หนองขุนสาร มิ.ย. 2537 – พ.ย.2539 ปศุสัตว์จังหวัด
16 นายประมวล ดวงศรี พ.ย.2539 - ก.ย.2544 ปศุสัตว์จังหวัด
17 นายทองพูน แก้วบุตร ต.ค. 2544 - ก.ย. 2545 ปศุสัตว์จังหวัด
18 นายวัชนะ สุนทรวิภาต ต.ค. 2545 - ก.ย.2546 ปศุสัตว์จังหวัด
19 นายอุดม สุทธิเจริญ ต.ค.2546 - 14 ธ.ค.2546 ( รักษาราชการแทน )
20 นายชัยรัตน์ จอมเกาะ 15 ธ.ค. 2546 – 31 มี.ค. 2547 ปศุสัตว์จังหวัด
21 นายรักสกุล สุริโย 1 เม.ย. 2547 – 30 ม.ค. 2548 ( รักษาราชการแทน )
22 นายไพรัช ประทุมสุวรรณ 31 ม.ค. 2548-29 พ.ย. 2555 ปศุสัตว์จังหวัด
23 นายธเนศ  ถวิลหวัง 10 ธ.ค.2555-16 ธ.ค.2558 ปศุสัตว์จังหวัด
24 นายธนบดี  ขวาโยธา  17 ธ.ค. 2558 -18 ต.ค.2560 ปศุสัตว์จังหวัด
25 นายสมชาย อนันตจารุตระกูล 27 ต.ต.2560-12 ธ.ค.2564 ปศุสัตว์จังหวัด
26  นายอดิศร ชาติสุภาพ  13 ธ.ค.2564-2 ก.พ.2566 ปศุสัตว์จังหวัด
 27  นายสามารถ  อ่อนสองชั้น 3 ก.พ.2566-ปัจจุบัน ปศุสัตว์จังหวัด