“ตรวจประเมินตลาดสด ตลาดนัดในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อพัฒนาเป็นตลาดสดน่าซื้อ”

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมตรวจประเมินตลาดสดตลาดนัด ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม จำนวน 4 แห่ง เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำในการปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

“ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ และปัจจัยการผลิต”

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ และปัจจัยการผลิต ไก่ไข่ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตร โครงการทดลองเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์โรดไทย มณฑลทหารบกที่ 210 (มทบ.210) ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

"การตรวจต่ออายุ และตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ครั้งที่ 1/2565"

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร ร่วมกับ คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดนครพนม และคณะผู้ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ร่วมตรวจประเมินต่ออายุ และตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเรณูนคร ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร

ประกอบพิธีทอดผ้าป่า

วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร

ประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดย นายพิพรรธพงศ์   พูดเพราะ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ได้ร่วมพิธี ณ วัดสว่างสุวรรณาราม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม