#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

"ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามกฏหมายว่าด้วยคุณภาพอาหารสัตว์และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง"

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายสามารถ  อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและซักซ้อมการปฏิบัติงาน (On the job training) สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคตามกฏหมายว่าด้วยคุณภาพอาหารสัตว์และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม