#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
"การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ครั้งที่ 2/2566"
วันที่ 29 กันยาย 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดนครพนม และคณะผู้ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ร่วมตรวจประเมินต่ออายุ และตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ครั้งที่ 2/2566 ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม