นางคมคาย  พรหมประกาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)

  ฝ่ายบริหารทั่วไป
1 นางคมคาย  พรหมประกาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)
ไข่ 096-9258462
2 นางสาวชนิกานต์ พรมหัส เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เหมียว 062-9137199
3 นางสาวชวลิดา  คำเพชรดี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจี๊ยบ 091-8699789
4 นายศิวะ  สาริบุตร นักจัดการงานทั่วไป คิว 087-8552595
5 นางสาวอ่อนอนงค์  คำโส พนักงานทำความสะอาด บุ๋ม 094-8673263