กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
 

นายชัยวัฒน์ อุคำพันธ์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

081-9651316

   
 

นายสุธี ธรรมวงศา

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

087-9501639

   
 

นางสาวชวลิดา มุกดาสนิท

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

0918699789

   

  

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ขอสรุปหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. นายชัยวัฒน์ อุคำพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

                   หน้าที่รับผิดชอบ

                    -กำกับดูแลทุกกิจกรรม

2. นายสุธี ธรรมวงศา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
1.งานภัยพิบัติ

2.โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560

3. แผนพัฒนาจังหวัด - กลุ่มจังหวัด 60-64

4. แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ปี

5. โครงการงบพัฒนาจังหวัด

6. โครงการงบพัฒนากลุ่มจังหวัด (ปกติ)

7.โครงการงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ( เพิ่มเติม )

8.ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด) ข้าราชการ พนักงานราชการ

9. ตัวชี้วัดนโยบายกรมปศุสัตว์
            -ร้อยละความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดทำได้
             -ระดับความสำเร็จของการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้

10.แผน/ผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

11.การรายงานผลการปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในระบบ PADME

12. คำรับรองการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด) จังหวัด

13. ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

14. ตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะองค์กร

15. งาน PMQA
         16. โครงการเกษตรทฤษีใหม่ ปี 2561

17. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

                        - การติดตามประสานงานการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
                        - งานธุรการ เช่น       - การเขียนเบี้ยงเลี้ยงกลุ่ม
                                                     - การขออนุญาตไปราชการ/ขอใช้รถยนต์
                                                     - การตรวจสอบหนังสือเข้า/ออก กลุ่มฯ
                                                     - การดูแลควบคุมการใช้รถยนต์กลุ่ม
                     18. งานประชุมและงานเร่งด่วนอื่นๆ

3. นางสาวชวลิดา มุกดาสนิท เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

หน้าที่รับผิดชอบ
- ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

-ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ

-ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

-ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดระดับความสำเร็จของงานตามนโยบายกรม/การนำระบบอิเล็คทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์
-ประเมินสมรรถนะของปศุสัตว์จังหวัด
-การติดตามตัวชี้วัดของปศุสัตว์จังหวัด
-การรายงานในระบบ อีโอเปอเรชั่น
-การสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
-การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
-แผนการพัฒนาบุคลากรประจำปี 60,61 นครพนม
-แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์
- โครงการประชาสัมพันธ์งานด้านปศุสัตว์ตามแนวทางของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2560
-การจัดทำเว็บไซต์
-การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์
-การรายงานข้อมูลการฆ่า /อาชญาบัตร
-การตรวจสอบจดหมายอิเล็คทรอนิคส์
-การจัดทำภูมิศาสตร์สารสนเทศ
- DLD PLUS
-การรายงาน RPT 112
- การรายงานในระบบ POC ศูนย์ข้อมูลกระทรวงมหาดไทย
-งานจัดซื้อจัดจ้าง
- งานหนังสือเข้า-ออก ภายในกลุ่ม
-การรายงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ 2560
- การจัดทำ Info graphic
- ผลิตคลิปวีดีทัศน์
- ระบบ GIN
-ระบบเครือข่าย
- งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1 นางสาวผุดผ่อง   แสนฝ่าย เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 086 - 2244199 3480200304951
2 นายสาคร   ปุริมาตร์ ปศุสัตว์อำเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส) 083 - 1431256 3300300144026
3 นางสาวรัตนาวดี ทับทิมดี นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
4 นางสาววันดี  คำตั้งหน้า เจ้าพนักงานสัตวบาล   062 - 8900224 1471500035801

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. นายนาวา อักษร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

               - ควบคุมกำกับดูแลทุกกิจกรรมของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

              - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

2. นายสาคร ปุริมาตร์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     2.1 โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

     2.2 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

     2.3 การคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น

     2.4 การประกวดสัตว์/การแข่งขันกิจกรรมด้านปศุสัตว์

     2.5 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ CEO ปี ๒๕๔๙

     2.6 โครงการยืมสัตว์โค-กระบือพ่อพันธุ์ เพื่อการผลิต

     ๒.๗ โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

๒.๘ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์

2.๙ โครงการตามพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

2.๑๐ โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือ

๒.๑๑ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

2.12 การประชาสัมพันธ์

2.13งานที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์มอบหมาย

2.14 งานที่ปศุสัตว์จังหวัดมอบหมาย

    

3. นางสาวผุดผ่อง แสนฝ่าย   เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     3.1 โครงการการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ

     3.2 โครงการจัดทำระบบฟาร์มปศุสัตว์ที่ยั่งยืน

     3.3 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร

     3.4 โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย

     3.5 โครงการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

     3.6 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ

     3.7 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

     3.8 โครงการ เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

     ๓.๙ โครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อมาตรฐานอินทรีย์ (กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้ออินทรีย์ตำบลบ้านแก้ง)

     ๓.๑๐ โครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์

     ๓.๑๑ โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 และ 2

     ๓.๑๒ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์

    3.13 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

     3.14 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ

3.15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่เหมาะสม

- กิจกรรมการผลิตกระบือคุณภาพในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning)

3.6 โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

3.17 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)

3.18 การประชาสัมพันธ์

3.18 งานที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์มอบหมาย

3.19 งานที่ปศุสัตว์จังหวัดมอบหมาย

          4.1 งานธุรการ เช่น         - การขออนุญาตไปราชการ/ขอใช้รถยนต์
                                                    - งานหนังสือเข้า-ออก ภายในกลุ่ม

                                        - การเขียนหนังสือขออนุญาตไปราชการ

                                - จัดพิมพ์หนังสือราชการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

4.2 ช่วยโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

     4.3 ช่วยโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์     

4.4 ช่วยโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

4.5 การประชาสัมพันธ์

4.6 ติดต่อประสานงานทั่วไป

4.7 งานที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์มอบหมาย

4.8 งานที่ปศุสัตว์จังหวัดมอบหมาย

5. นายนพรัตน์ ไชยยงค์ เจ้าพนักงานสัตวบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          5.1 งานสารบรรณ

     5.2 การดูแลควบคุมการใช้รถยนต์กลุ่ม

     5.3 ช่วยโครงการโคเนื้อสร้าอาชีพระยะที่ 1-2

     5.4 ช่วยโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม

     5.5 ช่วยโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

     5.6 ติดต่อประสานงานทั่วไป

          5.7 งานที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์มอบหมาย

5.8 งานที่ปศุสัตว์จังหวัดมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1 นายเชิดชัย   จันทร์ตระกูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)
086 - 2404413
2 นางคมคาย พรหมประกาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 096 - 9258462
3 นางสาวมริสา   แสงเดชา พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 081 - 3202989
4 นายศิวะ สาริบุตร นักจัดการงานทั่วไป 087 - 8552595
5 นางสาวราตรี เมืองโคตร พนักงานพิมพ์ชั้น 3 089 - 8423741
6 นายพนมพร ปัณโคตร พนักงานขับรถยนต์ 089 - 2764885
7  นายรัชตชาติ สีคะ พนักงานขับรถยนต์
   

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     1.1 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

     1.2 ควบคุม กำกับดูแล งานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป การเงินและบัญชี งานพัสดุครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคล

     1.3 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

     1.4 งานการเงิน การบัญชี

     1.5 งานบริหารบุคคล (คำสั่งบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ เลื่อนเงินเดือน)

     1.6 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง

     1.7 งานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์

     1.8 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

     1.9 งานนโยบายประหยัดพลังงานของรัฐบาล

     1.10 ติดต่อประสานงานทั่วไป

     1.11 งานดูแลอาคารสถานที่

     1.12 งานสวัสดิการต่างๆ งานฌาปนกิจสงเคราะห์

     1.13 งานที่ปศุสัตว์จังหวัดมอบหมาย

2. นางคมคาย พรหมประกาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     2.1 งานธุรการ งานหนังสือทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอน

     2.2 การรับ-ส่ง หนังสือห้องสารบรรณศาลากลางจังหวัด การเสนอแฟ้มงานระหว่างสำนักงานและศาลากลางจังหวัด

     2.3 การจัดประชุม จัดทำวาระการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม การร่วมงานพิธีต่างๆ

     2.4 การควบคุมสมุดบันทึกการลา สมุดขออนุญาตไปราชการ สมุดเวรยาม สมุดตรวจเยี่ยม ตรวจสอบการส่งไปรษณีย์             ควบคุมการใช้โทรศัพท์ – โทรสาร

     2.5 งานพัสดุ เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ งานอาคารสถานที่ พัสดุครุภัณฑ์ พิมพ์เอกสารและประสานงานการจัดซื้อ จัดจ้าง            น้ำมันเชื้อเพลิงและซ่อมแซมรถยนต์

     2.6 งานจัดเก็บเอกสารและข้อมูลต่างๆ ของฝ่ายบริหารทั่วไป

     2.7 งานที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปมอบหมาย

     2.8 งานที่ปศุสัตว์จังหวัดมอบหมาย

    

3. นางสาวมริสา แสงเดชา พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     3.1 งานด้านการเงินการบัญชี

     3.2 งานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์

     3.3 งานฌาปนกิจสงเคราะห์

     3.4 งานกำกับดูแลบริการน้ำดื่ม กาแฟ ห้องประชุม และน้ำดื่มให้ไว้บริการประชาชน

     3.5 รายงานการเงิน/ งบเดือน

     3.6 รายงานการใช้พลังงานประจำเดือน

     3.7 งานที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปมอบหมาย

     3.8 งานที่ปศุสัตว์จังหวัดมอบหมาย

          3.1 งานธุรการ (การลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ, การนำจ่ายผู้รับผิดชอบ)

     3.2 การเสนอแฟ้ม, เสนอสมุดเวรยาม

     3.3 การส่งจดหมาย, พัสดุต่างๆ พร้อมจัดทำหลักฐานการฝากส่งที่สามารถตรวจสอบได้

     3.4 งานสวัสดิการต่างๆ

     3.5 ปิด – เปิด ห้องปศุสัตว์จังหวัด ประตูหน้าต่างสำนักงานหลังจากเลิกงาน

     3.6 การรับ-ส่ง หนังสือห้องสารบรรณศาลากลางจังหวัด การเสนอแฟ้มงานระหว่างสำนักงานและศาลากลางจังหวัด

     3.7 งานที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปมอบหมาย

     3.8 งานที่ปศุสัตว์จังหวัดมอบหมาย

5. นายศิวะ สาริบุตร นักจัดการงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          5.1 งานสารบรรณ

     5.2 งานบริหารบุคคล (การรับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้าง)

     5.3 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

     5.4 ทำรายงานการประชุม จัดการประชุมประจำเดือนของสำนักงาน

     5.5 ติดต่อประสานงานทั่วไป

     5.6 คำสั่งเวรยามรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน

     5.7 งานที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปมอบหมาย

     5.8 งานที่ปศุสัตว์จังหวัดมอบหมาย

          6.1 ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยรถยนต์ราชการ ล้างทำความสะอาดพร้อมออกปฏิบัติงาน

          6.2 รายงานความชำรุดชำรุดบกพร่องของรถยนต์ราชการต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

     6.3 ขับรถยนต์ออกปฏิบัติงานตามที่ได้รับคำสั่ง

     6.4 งานทำความสะอาด ตัดแต่ง ตกแต่งต้นไม้ บริเวณสำนักงาน

     6.5 บันทึกผลการปฏิบัติงานทุกครั้งที่ไปปฏิบัติหน้าที่และนำเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทุกเดือน

     6.6 งานที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปมอบหมาย

     6.7 งานที่ปศุสัตว์จังหวัดมอบหมาย

          7.1 ทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน (ช่วงเวลา 07.00 – 08.30 น., 12.00 – 13.00 น., 15.00 – 16.30 น.)

          7.2 รดน้ำต้นไม้ ดูแลสวนหย่อมบริเวณรอบอาคารสำนักงาน (เช้า – เย็น)

     7.3 ช่วยบริการน้ำดื่ม กาแฟ ให้มีไว้บริการตลอดเวลา

     7.4 จัดเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน

     7.5 ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องสุขาให้น่าใช้ (ช่วงเวลา 10.30 น. และ 14.30 น.)

     7.6 งานที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปมอบหมาย

     7.7 งานที่ปศุสัตว์จังหวัดมอบหมาย

          8.1 ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยรถยนต์ราชการ ล้างทำความสะอาดพร้อมออกปฏิบัติงาน

          8.2 รายงานความชำรุดบกพร่องของรถยนต์ราชการต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

     8.3 ขับรถยนต์ออกปฏิบัติงานตามที่ได้รับคำสั่ง

     8.4 งานทำความสะอาด ตัดแต่ง ตกแต่งต้นไม้ บริเวณสำนักงาน

     8.5 บันทึกผลการปฏิบัติงานทุกครั้งที่ไปปฏิบัติหน้าที่และนำเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทุกเดือน

     8.6 งานที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปมอบหมาย

     8.7 งานที่ปศุสัตว์จังหวัดมอบหมาย