นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
  Website Security Policy
  จัดทำเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557

มาตรการ   และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
             สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์   เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกทำลาย หรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล   จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง   ด้วยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสที่ระดับ   128 bits (128-bits Encryption) เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกครั้ง   ที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม   ทำให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่างทางไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ โดยจะใช้การเข้ารหัสเป็นหลักในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล   โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตได้จากชื่อโปรโตคอลที่เป็น https://

เทคโนโลยีเสริมที่นำมาใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
              นอกจากมาตรการ   และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยทั่วไปที่กล่าวข้างต้นแล้ว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม   ยังใช้เทคโนโลยีระดับสูงดังต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน 
                      –   Firewall เป็นระบบซอฟท์แวร์ที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ หรือผู้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม   อนุมัติเท่านั้นจึงจะผ่าน Fire Wall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้
                      –   Scan Virus นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ให้บริการจะมีการติดตั้ง   Software ป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูงและ   Update อย่างสม่ำเสมอแล้ว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ยังได้ติดตั้ง   Scan Virus Software บนเครื่อง Server โดยเฉพาะอีกด้วย
                      –   Cookies เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็กๆ ที่จะทำการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จำเป็น   ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอใช้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน   การติดต่อสื่อสาร อย่างไรก็ตาม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของ   ผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี จึงหลีกเลี่ยงการใช้ Cookies แต่ถ้าหากมีความจำเป็น   ต้องใช้ Cookies สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม จะพิจารณาอย่างรอบคอบ   และตระหนักถึงความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของผู้ขอรับบริการเป็นหลัก 
                      –   Auto Log off ในการใช้บริการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม หลังจากเลิกการใช้งานควร   Log off ทุกครั้ง กรณีที่ผู้ใช้บริการลืม Log off ระบบจะทำการ Log off ให้โดยอัตโนมัติภายในเวลาที่เหมาะสมของแต่ละบริการ   ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเอง


  ข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
               แม้ว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม จะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง   เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่านโดยปราศจากอำนาจตามที่กล่าว   ข้างต้นแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า   ปัจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบ รักษาความปลอดภัยใดๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของท่านได้อย่างเด็ดขาดจากการถูกทำลายหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอำนาจได้   ดังนั้นท่านจึงควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดังต่อไปนี้ด้วยคือ 
                      –   ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet   มาใช้งาน ควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อน   Login เข้าใช้บริการเพื่อป้องกันกรณีที่มีการปลอมแปลงเว็บไซต์
                      –   ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไว้ที่เครื่องและพยายามปรับปรุงให้โปรแกรม   ตรวจสอบไวรัสในเครื่องของท่านมีความทันสมัยอยู่เสมอ
                      –   ติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Fire wall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์   จากการจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Cracker หรือ Hacker