นายพัลลภ  นุโพธิ์
สัตวแพทย์อาวุโส
(ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม)

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม
1 นายพัลลภ  นุโพธิ์ สัตวแพทย์อาวุโส
(ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม)
พัลลภ 081-2875226
2 นางสาวกุลธิดา ธนารักษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ปาล์ม 063-7468302
3 นายประสิทธิ์ชัย  ปาลือชา เจ้าพนักงานสัตวบาล ปุ๊ 087-2352970
4 นายประจักษ์  แสงประจักษ์ จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ จักษ์ 081-1847243
5 นางสาวศุภลักษณ์  สารธิยากุล จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ บี 083-3548799
6 นางสาววิจิตรา  โกพลรัตน์ จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ เปิ้ล 095-1987754