สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม

 

 

 

 

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1 นายนิสสัย   ศรีจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) 081-5460958
2 นายพัลลภ   นุโพธิ์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน  081 - 2875226
3 นางสาวณัชชา มารศรี นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 092 - 2482043
4 นายประสิทธิ์ชัย ปาลือชา เจ้าพนักงานสัตวบาล  087 - 2352970

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
1. งานควบคุมป้องกันโรคสัตว์ ได้แก่ งานสร้างภูมิคุ้มกันโรค (สัตว์ใหญ่,สัตว์เล็ก)
2. สัตว์ปีก และโรคสัตว์ติดคน งานทดสอบโรค งานควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์
3. งานเฝ้าระวังโรคระบาด งานชันสูตรโรคสัตว์
4. งานบำบัดโรคสัตว์ ได้แก่ งานสัตวแพทย์เคลื่อนที่ งานหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์
5. งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
6. งานตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
7. งานตรวจสอบการใช้ การจำหน่ายอาหารสัตว์และยาสัตว์ ตลอดจนเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์และยาสัตว์จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองเป็นฟาร์มมาตรฐาน
8. งานควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535
9. งานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากฟาร์มปศุสัตว์
10. งานพัฒนาการปศุสัตว์ ได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
11. งานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
12. งานโครงการตามพระราชดำริ
13. งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่สูง
14. กิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล
15. กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
16. กิจกรรมพัฒนาระบบฟาร์มโคเนื้อ
17. กิจกรรมพัฒนาพันธุ์พืชอาหารสัตว์
18. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมมอบหมาย