นายศรายุทธ  ดอนต้อ
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอธาตุพนม

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธาตุพนม
1 นายศรายุทธ  ดอนต้อ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอธาตุพนม
เบนซ์ 064-1642599
2 นางสาวกชณา เชษฐสิงห์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ก้อย 087-6643396
3 นายธนากร  เจริญราษฎร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล เปียว 087-3602833
4 นายจิรศักดิ์  ธนนันท์ชาบุญมี จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ นุ้ย 082-0094345
5 น.ส.รสสุคนธ์  แสนปุชุม จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ ฟ้า 093-4857543