สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธาตุพนม
   
1 นายประภาส   โยธรรม เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาการ
ในตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอธาตุพนม
089 - 9423830
2 นายสุพจน์   บุญรัตน์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน  086 - 2203961
3 นายสถิตย์ พวงศรี เจ้าพนักงานสัตวบาล 087 - 2146424

                              สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธาตุพนม ขอสรุปหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

.

นายประภาส     โยธรรม เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาการ

ในตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอธาตุพนม

หน้าที่รับผิดชอบ
           -กำกับดูแลทุกกิจกรรม/โครงการ
1.1 นายสุพจน์     บุญรัตน์         สัตวแพทย์ชำนาญงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
.งานรักษาสัตว์   ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์
.ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์
.พัฒนาระบบการป้องกันโรคในการเลี้ยงสัตว์
.สอบสวนโรคสัตว์
.เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจตามห้องปฏิบัติการ
.ตรวจสอบสัตว์และซากสัตว์เคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่

.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

8.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย

9.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
10.รณรงค์การทำวัคซีนในสัตว์ปีก
๑1.โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ
๑2.ควบคุมการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก
๑3.ทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง
๑4.ประชาสัมพันธ์งาน   และประสานงานด้านสุขภาพสัตว์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑5.การสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน

16.จัดทำใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์

๑7.โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร   ตามพระราชดำริ
๑8.จัดทำข้อมูลตัวชี้วัดของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอธาตุพนม
๑9.งานต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย
2. นายสถิตย์     พวงศรี       เจ้าพนักงานสัตวบาล
หน้าที่รับผิดชอบ
.บันทึกข้อมูลการผสมเทียม
.ติดตามลูกเกิด
๓.รายงานการผสมเทียมทุกเดือน

.ให้คำปรึกษา   แก้ไขกรณีสัตว์ผสมไม่ติด

.ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์
.ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์กระบือ
.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการปศุสัตว์
.ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ กลุ่มตำบลอุ่มเหม้า
   และกลุ่มตำบลนาถ่อน
.ติดตามโครงการโคลุ่มน้ำโขงนครพนม
๑๐.ติดตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์
๑๑.โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร   ตามพระราชดำริ (อสป.)
๑๒.ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์
๑๓.พัฒนาระบบการป้องกันโรคในการเลี้ยงสัตว์
๑๔.โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ
๑๕.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

๑๖.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

17.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย

๑8.ส่งคำขอใบอนุญาตค้า-ซากสัตว์

19.ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์

20.โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์OK)

21.รณรงค์การทำวัคซีนนิวคาสเซิลและอหิวาต์ในไก่พื้นเมือง
๒2.จัดทำข้อมูลตัวชี้วัดของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอธาตุพนม
๒3.ควบคุมการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก
๒4.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖๑
๒5.โครงการอนุรักษ์สัตว์พื้นเมือง

๒6.ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มผลผลิตการเกษตร

         (ศพก.)

๒7.งานต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย
3. นายจันพรไชย   จันคำ       ผู้ช่วยงานสัตวแพทย์
หน้าที่รับผิดชอบ
.ช่วยงานด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์
.โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ
.ช่วยงานพัฒนาระบบการป้องกันโรคในการเลี้ยงสัตว์
.เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจตามห้องปฏิบัติการ
.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
.รณรงค์การทำวัคซีนนิวคาสเซิลและอหิวาต์ในไก่พื้นเมือง
.ทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง

.ช่วยงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

๑๐.ประชาสัมพันธ์งาน   และประสานงานด้านสุขภาพสัตว์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๑.งานธุรการต่างๆ
๑๒.บันทึกข้อมูลการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
๑๓.ควบคุมการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก

๑๔.ช่วยงานโครงการต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย

4.

นายอภิชาติ     อุ่นชัย         ผู้ช่วยงานสัตวแพทย์

หน้าที่รับผิดชอบ

.ช่วยงานด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์
.โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ
.ช่วยงานพัฒนาระบบการป้องกันโรคในการเลี้ยงสัตว์
.เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจตามห้องปฏิบัติการ
.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
.รณรงค์การทำวัคซีนนิวคาสเซิลและอหิวาต์ในไก่พื้นเมือง
.ทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง
.ช่วยงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
๑๐.ประชาสัมพันธ์งาน   และประสานงานด้านสุขภาพสัตว์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๑.งานธุรการต่างๆ
๑๒.บันทึกข้อมูลการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
๑๓.ควบคุมการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก

๑๔.ช่วยงานโครงการต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย

            สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธาตุพนม รับผิดชอบเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่อำเภอธาตุพนม  

ทั้งหมด 136 หมู่บ้าน 12 ตำบล คือ 1. ตำบลอุ่มเหม้า 2. ตำบลน้ำก่ำ 3. ตำบลฝั่งแดง

4. ตำบลนาหนาด 5. ตำบลธาตุพนม 6. ตำบลธาตุพนมเหนือ 7. ตำบลพระกลางทุ่ง 8. ตำบลกุดฉิม    9. ตำบลแสนพัน 10. ตำบลนาถ่อน 11. ตำบลดอนนางหงส์   12. ตำบลโพนแพง