''​วันอนุรักษ์​คควายไทยจังหวัดนครพนม​ ค้ำคูณขี้ สู่วิถีเกษตรอินทรีย์ ประจำปี​ 2565''

   วันที่​ 20 พฤษภาคม​ 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า จัดกิจกรรม​ วันอนุรักษ์​ควายไทย​ ประจำปี​ 2565 กิจกรรมภายในงานมีดังนี้ การผูกคอรับขวัญควาย การทำบุญค้ำคูณขี้ การเลี้ยงโต๊ะจีนควาย การปลูกพืชอาหารสัตว์ การบริการด้านสุขภาพ การผสมเทียม ตรวจท้อง ถ่ายพยาธิและให้คำแนะนำแก่เกษตรกร โดยมี​ นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์​จังหวัด​นครพนม​ เป็นประธานในพิธี​ ณ​ กลุ่มธนาคารโค-กระบือคอกรวมไปเช้าเย็นกลับบ้านนาคอยน้อย ตำบลนางัว​ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม รับรางวัลการคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และหมู่บ้าน/กลุ่มธคก. ที่มีผลการดำเนินงานโครงการ ธคก. ดีเด่น ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้ารับรางวัลการคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และหมู่บ้าน/กลุ่มธคก. ที่มีผลการดำเนินงานโครงการ ธคก. ดีเด่น ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ 80 ปี ณ กรมปศุสัตว์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

"ต้อนรับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง"  

     วันที่ 19 เมษายน 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม ได้ต้อนรับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายพลพีร์ สุวรรณฉวี) เพื่อติดตามความเหมาะสมและความพร้อมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี(นายอนุทิน ชาญวีรกุล) ณ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2”

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปากติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าสอบถามปัญหาอุปสรรคและมอบเวชภัณฑ์ในโครงการ ของกลุ่มผู้เลี้ยงโคแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกตำบลโคกสว่าง ณ ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงโคแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกตำบลโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


"โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรสำหรับศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ปี 2565"

     วันที่ 6 เมษายน 2565 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมศึกษาดูงานศูนย์ศพก. ต้นแบบ ของนายโพธิ์ทอง โพธิราช ศูนย์ศพก. อำเภอพังโคน ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร