สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทม
1 นายอรรถพล อัครจันทร์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอนาทม
095 - 6542002
2 นายพชรพงษ์   ลาภยิ่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล  089 - 5779776

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทม ได้มีการปรับเปลี่ยนอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน   ปศุสัตว์อำเภอนาทม ประกอบกับงานที่รับผิดชอบมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน อันจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรที่มาขอรับบริการ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอำเภอนาทม   จึงแบ่งงานรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงาน      ปศุสัตว์อำเภอนาทม ดังนี้.-

1.       นายอรรถพล  อัครจันทร์         ตำแหน่ง   ปศุสัตว์อำเภอนาทม      ให้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน          ดังนี้.-

1.1  งานฝ่ายบริหารทั่วไป

      1.1.1     ควบคุม ตรวจสอบงานบริหาร/เอกสารสั่งการ

      1.1.2     ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบครุภัณฑ์

      1.1.3     ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

      1.1.4     ดำเนินการในการบริหารจัดการ/การเงิน/งบประมาณ

1.2  งานกลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

      1.2.1     ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมมาตรฐานฟาร์ม

      1.2.2     ควบคุม ตรวจสอบกิจกรรมไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง ในสุกร

      1.2.3     ควบคุม ตรวจสอบกิจกรรมควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ตามพ.ร.บ.อาหารสัตว์

      1.2.4    ควบคุม ตรวจสอบกิจกรรมเฝ้าระวัง และตรวจสอบสารตกค้างในสัตว์ปีก สุกร น้ำผึ้ง ไข่   ไก่ ไข่นกกระทา

     1.2.5      ควบคุม ตรวจสอบกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว์

     1.2.6      ควบคุม ตรวจสอบกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตราย

      1.2.7    ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเนื้อสัตว์ปีกปลอดภัยฉลองตรุษจีน

      1.2.8    ควบคุมติดตามงาน/โครงการ  จังหวัด  กลุ่มจังหวัด

1.3 งานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

      1.3.1    ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย

      1.3.2      ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินการควบคุมโรค HS, BL, TB, Para TB, ND

      1.3.3    ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

      1.3.4      ติดตาม ดูแลการรับแจ้งและให้ความรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์

      1.3.5      ติดตาม ดูแลการรักษาพยาบาลสัตว์

     1.3.6       ควบคุม ตรวจสอบการเฝ้าระวังโรคที่กรมปศุสัตว์กำหนด

      1.3.7      ควบคุม ตรวจสอบการให้บริการด้าน E-service

      1.3.8    ควบคุม ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์

      1.3.9      ควบคุม ตรวจสอบการจัดทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์แห่งชาติ

      1.3.10    ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานป้องกัน แก้ไข และเตรีมพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก

      1.3.11   ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

      1.4 งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

      1.4.1      ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการ

ปศุสัตว์

      1.4.2      ติดตาม ตรวจสอบการสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ

      1.4.3      ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

1.4.1    ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานธนาคารโค  -  กระบือ

    1.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ      ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

            ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และจริยธรรม

2.       นายพชรพงศ์  ลาภยิ่ง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตบาล ให้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้.-

2.1  งานฝ่ายบริหารทั่วไป

      2.1.1     ดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ

2.2  งานกลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

      2.2.1     ดำเนินงานกิจกรรมมาตรฐานฟาร์ม

      2.2.2     ดำเนินงานกิจกรรมไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง ในสุกร

     

      2.2.3     ดำเนินงานกิจกรรมควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ตามพ.ร.บ.อาหารสัตว์

      2.2.4    ดำเนินงานกิจกรรมเฝ้าระวัง และตรวจสอบสารตกค้างในสัตว์ปีก สุกร น้ำผึ้ง ไข่   ไก่ ไข่นกกระทา

     2.2.5      ดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว์

     2.2.6      ดำเนินงานกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตราย

      2.2.7    ดำเนินงานโครงการเนื้อสัตว์ปีกปลอดภัยฉลองตรุษจีน

      2.2.8    ดำเนินงาน /โครงการ  จังหวัด  กลุ่มจังหวัด

2.3 งานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

      2.3.1    ดำเนินงานควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย

      2.3.2      ดำเนินงานควบคุมโรค HS, BL, TB, Para TB, ND

      2.3.3    ดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

      2.3.4      ดำเนินงานรับแจ้งและให้ความรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์

      2.3.5      ดำเนินงานรักษาพยาบาลสัตว์

     2.3.6      ดำเนินงานเฝ้าระวังโรคที่กรมปศุสัตว์กำหนด

      2.3.7      ดำเนินงานการให้บริการด้าน E-service

      2.3.8    ดำเนินงานการเคลื่อนย้ายสัตว์

      2.3.9      ดำเนินงานการจัดทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์แห่งชาติ

      2.3.10    ดำเนินงานป้องกัน แก้ไข และเตรีมพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก

2.4   งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

2.4.1  ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริฯ

2.4.2  ดำเนินงาน/โครงการ  แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์

2.4.3  ดำเนินงาน/โครงการ  ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาฯ  โครงการฟาร์มโคเนื้อระยะที่  2

2.4.4  ดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์เข้าสู่มาตรฐาน

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และจริยธรรม

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3.       นายปรีดา  โคตรภูมี  ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์   ให้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้.-

2.1  งานฝ่ายบริหารทั่วไป

      2.1.1     ดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ

       2.2.2      ดำเนินงานรับส่งหนังสือ

2.2  งานกลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

      2.2.1     ดำเนินงานกิจกรรมมาตรฐานฟาร์ม

      2.2.2     ดำเนินงานกิจกรรมไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง ในสุกร

      2.2.3     ดำเนินงานกิจกรรมควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ตามพ.ร.บ.อาหารสัตว์

      2.2.4    ดำเนินงานกิจกรรมเฝ้าระวัง และตรวจสอบสารตกค้างในสัตว์ปีก สุกร น้ำผึ้ง ไข่   ไก่ ไข่นกกระทา

     2.2.5      ดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว์

     2.2.6      ดำเนินงานกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตราย

      2.2.7    ดำเนินงานโครงการเนื้อสัตว์ปีกปลอดภัยฉลองตรุษจีน

      2.2.8    ดำเนินงาน/โครงการ  จังหวัด กลุ่มจังหวัด

2.3 งานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

      2.3.1    ดำเนินงานควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย

      2.3.2      ดำเนินงานควบคุมโรค HS, BL, TB, Para TB, ND

      2.3.3    ดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

      2.3.4      ดำเนินงานรับแจ้งและให้ความรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์

      2.3.5      ดำเนินงานรักษาพยาบาลสัตว์

     2.3.6      ดำเนินงานเฝ้าระวังโรคที่กรมปศุสัตว์กำหนด

      2.3.7      ดำเนินงานการให้บริการด้าน E-service

      2.3.8    ดำเนินงานการเคลื่อนย้ายสัตว์

      2.3.9      ดำเนินงานการจัดทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์แห่งชาติ

      2.3.10    ดำเนินงานป้องกัน แก้ไข และเตรีมพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก

2.3.11  ดำเนินงานตามกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

2.3.12  ดำเนินงานผสมเทียมโค – กระบือ

2.3.13  ดำเนินงานจัดทำข้อมูลการผสมเทียม

2.4  งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

2.4.1  ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริฯ

2.4.2  ดำเนินงาน/โครงการ  แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์

2.4.3  ดำเนินงาน/โครงการ  ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาฯ  โครงการฟาร์มโคเนื้อระยะที่  2

2.4.4  ดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์เข้าสู่มาตรฐาน

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทม ได้มีการปรับเปลี่ยนอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน   ปศุสัตว์อำเภอนาทม ประกอบกับงานที่รับผิดชอบมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน อันจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรที่มาขอรับบริการ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอำเภอนาทม   จึงแบ่งงานรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงาน      ปศุสัตว์อำเภอนาทม ดังนี้.- 

1.       นายอรรถพล  อัครจันทร์         ตำแหน่ง   ปศุสัตว์อำเภอนาทม      ให้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน          ดังนี้.-

1.1  งานฝ่ายบริหารทั่วไป

      1.1.1     ควบคุม ตรวจสอบงานบริหาร/เอกสารสั่งการ

      1.1.2     ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบครุภัณฑ์

      1.1.3     ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

      1.1.4     ดำเนินการในการบริหารจัดการ/การเงิน/งบประมาณ

1.2  งานกลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

      1.2.1     ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมมาตรฐานฟาร์ม

      1.2.2     ควบคุม ตรวจสอบกิจกรรมไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง ในสุกร

      1.2.3     ควบคุม ตรวจสอบกิจกรรมควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ตามพ.ร.บ.อาหารสัตว์

      1.2.4    ควบคุม ตรวจสอบกิจกรรมเฝ้าระวัง และตรวจสอบสารตกค้างในสัตว์ปีก สุกร น้ำผึ้ง ไข่   ไก่ ไข่นกกระทา

     1.2.5      ควบคุม ตรวจสอบกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว์

     1.2.6      ควบคุม ตรวจสอบกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตราย

      1.2.7    ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเนื้อสัตว์ปีกปลอดภัยฉลองตรุษจีน

      1.2.8    ควบคุมติดตามงาน/โครงการ  จังหวัด  กลุ่มจังหวัด

1.3 งานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

      1.3.1    ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย

      1.3.2      ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินการควบคุมโรค HS, BL, TB, Para TB, ND

      1.3.3    ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

      1.3.4      ติดตาม ดูแลการรับแจ้งและให้ความรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์

      1.3.5      ติดตาม ดูแลการรักษาพยาบาลสัตว์

     1.3.6       ควบคุม ตรวจสอบการเฝ้าระวังโรคที่กรมปศุสัตว์กำหนด

      1.3.7      ควบคุม ตรวจสอบการให้บริการด้าน E-service

      1.3.8    ควบคุม ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์

      1.3.9      ควบคุม ตรวจสอบการจัดทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์แห่งชาติ

      1.3.10    ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานป้องกัน แก้ไข และเตรีมพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก

      1.3.11   ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

      1.4 งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

      1.4.1      ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการ

ปศุสัตว์

      1.4.2      ติดตาม ตรวจสอบการสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ

      1.4.3      ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

1.4.1    ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานธนาคารโค  -  กระบือ

    1.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ      ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

            ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และจริยธรรม 

2.       นายพชรพงศ์  ลาภยิ่ง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตบาล ให้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้.-

2.1  งานฝ่ายบริหารทั่วไป

      2.1.1     ดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ

2.2  งานกลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

      2.2.1     ดำเนินงานกิจกรรมมาตรฐานฟาร์ม

      2.2.2     ดำเนินงานกิจกรรมไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง ในสุกร

     

      2.2.3     ดำเนินงานกิจกรรมควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ตามพ.ร.บ.อาหารสัตว์

      2.2.4    ดำเนินงานกิจกรรมเฝ้าระวัง และตรวจสอบสารตกค้างในสัตว์ปีก สุกร น้ำผึ้ง ไข่   ไก่ ไข่นกกระทา

     2.2.5      ดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว์

     2.2.6      ดำเนินงานกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตราย

      2.2.7    ดำเนินงานโครงการเนื้อสัตว์ปีกปลอดภัยฉลองตรุษจีน

      2.2.8    ดำเนินงาน /โครงการ  จังหวัด  กลุ่มจังหวัด

2.3 งานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

      2.3.1    ดำเนินงานควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย

      2.3.2      ดำเนินงานควบคุมโรค HS, BL, TB, Para TB, ND

      2.3.3    ดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

      2.3.4      ดำเนินงานรับแจ้งและให้ความรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์

      2.3.5      ดำเนินงานรักษาพยาบาลสัตว์

     2.3.6      ดำเนินงานเฝ้าระวังโรคที่กรมปศุสัตว์กำหนด

      2.3.7      ดำเนินงานการให้บริการด้าน E-service

      2.3.8    ดำเนินงานการเคลื่อนย้ายสัตว์

      2.3.9      ดำเนินงานการจัดทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์แห่งชาติ

      2.3.10    ดำเนินงานป้องกัน แก้ไข และเตรีมพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก

2.4   งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

2.4.1  ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริฯ

2.4.2  ดำเนินงาน/โครงการ  แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์

2.4.3  ดำเนินงาน/โครงการ  ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาฯ  โครงการฟาร์มโคเนื้อระยะที่  2

2.4.4  ดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์เข้าสู่มาตรฐาน

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และจริยธรรม 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

3.       นายปรีดา  โคตรภูมี  ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์   ให้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้.-

2.1  งานฝ่ายบริหารทั่วไป

      2.1.1     ดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ

       2.2.2      ดำเนินงานรับส่งหนังสือ

2.2  งานกลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

      2.2.1     ดำเนินงานกิจกรรมมาตรฐานฟาร์ม

      2.2.2     ดำเนินงานกิจกรรมไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง ในสุกร

      2.2.3     ดำเนินงานกิจกรรมควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ตามพ.ร.บ.อาหารสัตว์

      2.2.4    ดำเนินงานกิจกรรมเฝ้าระวัง และตรวจสอบสารตกค้างในสัตว์ปีก สุกร น้ำผึ้ง ไข่   ไก่ ไข่นกกระทา

     2.2.5      ดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว์

     2.2.6      ดำเนินงานกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตราย

      2.2.7    ดำเนินงานโครงการเนื้อสัตว์ปีกปลอดภัยฉลองตรุษจีน

      2.2.8    ดำเนินงาน/โครงการ  จังหวัด กลุ่มจังหวัด

2.3 งานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

      2.3.1    ดำเนินงานควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย

      2.3.2      ดำเนินงานควบคุมโรค HS, BL, TB, Para TB, ND

      2.3.3    ดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

      2.3.4      ดำเนินงานรับแจ้งและให้ความรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์

      2.3.5      ดำเนินงานรักษาพยาบาลสัตว์

     2.3.6      ดำเนินงานเฝ้าระวังโรคที่กรมปศุสัตว์กำหนด

      2.3.7      ดำเนินงานการให้บริการด้าน E-service

      2.3.8    ดำเนินงานการเคลื่อนย้ายสัตว์

      2.3.9      ดำเนินงานการจัดทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์แห่งชาติ

      2.3.10    ดำเนินงานป้องกัน แก้ไข และเตรีมพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก

2.3.11  ดำเนินงานตามกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

2.3.12  ดำเนินงานผสมเทียมโค – กระบือ

2.3.13  ดำเนินงานจัดทำข้อมูลการผสมเทียม

2.4  งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

2.4.1  ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริฯ

2.4.2  ดำเนินงาน/โครงการ  แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์

2.4.3  ดำเนินงาน/โครงการ  ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาฯ  โครงการฟาร์มโคเนื้อระยะที่  2

2.4.4  ดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์เข้าสู่มาตรฐาน