นายอรรถพล  อัครจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(ปศุสัตว์อำเภอนาทม)

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทม
1 นายอรรถพล  อัครจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(ปศุสัตว์อำเภอนาทม)
อรรถ 095-6542002
2 นายพงษ์พัฒน์  พลาโห เจ้าพนักงานสัตวบาล เจน 093-4377337
3 น.ส.อรกนก  จันทรโคตร จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ แอน 097-3282582
4 นายปรีดา  โคตรภูมี จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ ปอง 081-0595108