นายสามารถ  ดาวเศรษฐ์
สัตวแพทย์อาวุโส

(ปศุสัตว์อำเภอนาหว้า)

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า
1 นายสามารถ  ดาวเศรษฐ์ สัตวแพทย์อาวุโส
ปศุสัตว์อำเภอนาหว้า
แอร์ 087-2235992
2 นางสาววันวิสาข์  วะชุม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ปู 086-3451880
3 นายเจย์ษฎา อินอุเทน เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน เจย์ 0972367437
4 น.ส.แสงจันทร์  ขรรศร จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ เมย์ 085-7551341
5 น.ส.ศิริประภา  โกษาแสง จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ จ๊อย 089-2740046
6 นายพัฒนเศรษฐ์  ดาวเศรษฐ์ จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ ภูมิ 062-6087234