นายยิ่ง  เปาริสาร

สัตวแพทย์อาวุโส
รักษาการในตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์  
1 นายยิ่ง  เปาริสาร สัตวแพทย์อาวุโส

รักษาการในตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์
ยิ่ง 088-3340717
2 นายเชาว์  ฉายบุญครอง เจ้าพนักงานสัตวบาล เชาว์ 086-2197860
3 น.ส.วัลณิกา  ตันปาน จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ ป้อม 093-4130599
4 นายศิริวัฒนา  ชุติชลานนท์ จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ โอเล่ย์ 061-3248936