DLD-C ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบที่ 2/2566

ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 2/2566)

1.สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดนครพนม
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดนครพนม ดาวน์โหลดไฟล์
- คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดนครพนม ดาวน์โหลดไฟล์

2.รายละเอียดแผนงานและภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- แผนงานและภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ดาวน์โหลดไฟล์

3.รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานภายในจังหวัด
- รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2566
- รายงานการะชุมฯ ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์
- ระเบียบการประชุมฯครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์
- หนังสือเชิญประชุม DLD-C ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์
- ภาพประกอบการประชุมฯดาวน์โหลดไฟล์

- รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2566
- รายงานการะชุมฯครั้งที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์
- ระเบียบการประชุมฯครั้งที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์
- หนังสือเชิญประชุม DLD-C ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์
- ภาพประกอบการประชุมฯ ดาวน์โหลดไฟล์

- รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/2566
- รายงานการะชุมฯครั้งที่ 6 ดาวน์โหลดไฟล์
- ระเบียบการประชุมฯครั้งที่ 6 ดาวน์โหลดไฟล์
- หนังสือเชิญประชุม DLD-C ครั้งที่ 6 ดาวน์โหลดไฟล์
- ภาพประกอบการประชุมฯ ดาวน์โหลดไฟล์

- รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 7/2566
- รายงานการะชุมฯครั้งที่ 7 ดาวน์โหลดไฟล์
- ระเบียบการประชุมฯครั้งที่ 7 ดาวน์โหลดไฟล์
- หนังสือเชิญประชุม DLD-C ครั้งที่ 7 ดาวน์โหลดไฟล์
- ภาพประกอบการประชุมฯ ดาวน์โหลดไฟล์

- รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 8/2566
- รายงานการะชุมฯครั้งที่ 8 ดาวน์โหลดไฟล์
- ระเบียบการประชุมฯครั้งที่ 8 ดาวน์โหลดไฟล์
- หนังสือเชิญประชุม DLD-C ครั้งที่ 8 ดาวน์โหลดไฟล์
- ภาพประกอบการประชุมฯ ดาวน์โหลดไฟล์

- รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 9/2566
- รายงานการะชุมฯครั้งที่ 9 ดาวน์โหลดไฟล์
- ระเบียบการประชุมฯครั้งที่ 9 ดาวน์โหลดไฟล์
- หนังสือเชิญประชุม DLD-C ครั้งที่ 9 ดาวน์โหลดไฟล์
- ภาพประกอบการประชุมฯ ดาวน์โหลดไฟล์

4.รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์ ดาวน์โหลดไฟล์

5.รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ประสบความสำเร็จ ดาวน์โหลดไฟล์
- แผนงานการป้องกันโรคระบาด ดาวน์โหลดไฟล์
- การแก้ไขปัญหาราคาสุกรตกต่ำ
ดาวน์โหลดไฟล์
- โครงการขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 50,000 ไร่
 ดาวน์โหลดไฟล์

 ********************************************************************************************************************************************************************

 

รอบที่ 1/2566

ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1/2566)

1.สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดนครพนม
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดนครพนม ดาวน์โหลดไฟล์
- คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดนครพนม ดาวน์โหลดไฟล์

2.รายละเอียดแผนงานและภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- แผนงานและภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ดาวน์โหลดไฟล์

3.รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานภายในจังหวัด
- รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2566
- รายงานการะชุมฯ ดาวน์โหลดไฟล์
- ระเบียบการประชุมฯ ดาวน์โหลดไฟล์

- รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2566
- รายงานการะชุมฯ ดาวน์โหลดไฟล์
- ระเบียบการประชุมฯ ดาวน์โหลดไฟล์

- รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2566
- รายงานการะชุมฯ ดาวน์โหลดไฟล์
- ระเบียบการประชุมฯ ดาวน์โหลดไฟล์

4.รูปภาพหรือเอกสารแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด
- รายละเอียดการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ และรูปภาพการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2566
- ภาพประกอบการประชุมฯ ดาวน์โหลดไฟล์
- หนังสือเชิญประชุมฯ ดาวน์โหลดไฟล์

- รายละเอียดการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ และรูปภาพการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2566
- ภาพประกอบการประชุมฯ ดาวน์โหลดไฟล์
- หนังสือเชิญประชุมฯ ดาวน์โหลดไฟล์

- รายละเอียดการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ และรูปภาพการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2566
- ภาพประกอบการประชุมฯดาวน์โหลดไฟล์
- หนังสือเชิญประชุมฯ ดาวน์โหลดไฟล์

5.รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์ ดาวน์โหลดไฟล์

6.รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ประสบความสำเร็จดาวน์โหลดไฟล์