สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์
   
1 นายประยงค์   กอมณี ปศุสัตว์อำเภอ(สัตวแพทย์อาวุโส) 081 - 3205744
2 นายยิ่ง   เปาริสาร สัตวแพทย์ชำนาญงาน 081 - 1479121
3 นายเชาว์ ฉายบุญครอง เจ้าพนักงานสัตวบาล  086 - 2197860

                              สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์ ขอสรุปหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

. นายประยงค์ กอมณี   ปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์
หน้าที่รับผิดชอบ
         -กำกับดูแลทุกกิจกรรม/โครงการ
. นายยิ่ง เปาริสาร       สัตวแพทย์ชำนาญงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
.งานรักษาสัตว์ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์
.ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์
.พัฒนาระบบการป้องกันโรคในการเลี้ยงสัตว์
.สอบสวนโรคสัตว์
.เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจตามห้องปฏิบัติการ
.ตรวจสอบสัตว์และซากสัตว์เคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่
.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
.รณรงค์การทำวัคซีนนิวคัสเซิลและอหิวาต์ในไก่พื้นเมือง
๑๐.โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ
๑๑.ควบคุมการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก
๑๒.ทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง
๑๓.ประชาสัมพันธ์งาน และประสานงานด้านสุขภาพสัตว์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๔.ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์
๑๕.โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
๑๖.โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์OK)

๑๗.งานต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย

. นายเชาว์ ฉายบุญครอง       เจ้าพนักงานสัตวบาล
หน้าที่รับผิดชอบ
.บันทึกข้อมูลการผสมเทียม
.ติดตามลูกเกิด
๓รายงานการผสมเทียมทุกเดือน
.ให้คำปรึกษา แก้ไขกรณีสัตว์ผสมไม่ติด
.ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์
.ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์กระบือ
.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการปศุสัตว์
.ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ กลุ่มตำบลนาหัวบ่อ
   และกลุ่มตำบลบ้านค้อ
.ติดตามโครงการโคลุ่มน้ำโขงนครพนม
๑๐.ติดตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์
๑๑.โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (อสป.)
๑๒.ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์
๑๓.พัฒนาระบบการป้องกันโรคในการเลี้ยงสัตว์
๑๔.โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ
๑๕.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๑๖.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
๑๗.ส่งคำขอใบอนุญาตค้า-ซากสัตว์
๑๘.จัดทำใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์
๑๙.รณรงค์การทำวัคซีนนิวคัสเซิลและอหิวาต์ในไก่พื้นเมือง
๒๐.การสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
๒๑.จัดทำข้อมูลตัวชี้วัดของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์
๒๒.ควบคุมการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก
๒๓.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖๑
๒๔.โครงการอนุรักษ์สัตว์พื้นเมือง

๒๕.ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มผลผลิตการเกษตร

       (ศพก.)

๒๖.งานต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย

. นางสาววัลณิกา ตันปาน       ผู้ช่วยงานสัตวแพทย์
หน้าที่รับผิดชอบ
.ช่วยงานด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์
.โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ
.ช่วยงานพัฒนาระบบการป้องกันโรคในการเลี้ยงสัตว์
.เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจตามห้องปฏิบัติการ
.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
.รณรงค์การทำวัคซีนนิวคัสเซิลและอหิวาต์ในไก่พื้นเมือง
.ทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง
.ช่วยงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
๑๐.ประชาสัมพันธ์งาน   และประสานงานด้านสุขภาพสัตว์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๑.งานธุรการต่างๆ
๑๒.บันทึกข้อมูลการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
๑๓.ควบคุมการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก
๑๔.ช่วยงานโครงการต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย

            สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์รับผิดชอบเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์  

ทั้งหมด ๙๐ หมู่บ้าน ๗ ตำบล คือ ตำบลนาใน ตำบลนาขมิ้น ตำบลโพนบก ตำบลโพนจาน

ตำบลโพนสวรรค์ ตำบลนาหัวบ่อ ตำบลบ้านค้อ