กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

   
1 นายประกิจ   ศรีใสย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)
081 - 3202469,
081 - 3808617
2
นางสาวหฤทัย รุ่งเรือง
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 089 - 2190976
3 นางสาวพรรณธิดา แก้วสุริยา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 082 - 9573045
4

นางสาวศินิทรา ปัณโคตร

เจ้าพนักงานสัตวบาล 087 - 2202157