นายประกิจ  ศรีใสย์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
1 นายประกิจ  ศรีใสย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)
ประกิจ 081-8792177
2 นางสาวหฤทัย  รุ่งเรือง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นุช 098-1025972
3 นางพรรณธิดา  ดอนต้อ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ แป้ง 093-4625312
4 นายพนมพร  ปัณโคตร พนักงานขับรถยนต์ อั๋น 089-2764885
5 นางสาวพิมลรัตน์  วรกาล นักวิทยาศาสตร์ เมย์ 092-9124841
6 นายนวพรรษ  เตโช เจ้าพนักงานสัตวบาล เบส 095-6618080
7 นายชนาธิป  ผุดเกตุ จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ ปูน 062-5254306