นายสุพจน์  บุญรัตน์
สัตวแพทย์อาวุโส
(ปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน)

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน  
1 นายสุพจน์  บุญรัตน์ สัตวแพทย์อาวุโส
(ปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน)
แม็ก 086-2203961
2 นายโกศิลย์  แสนฝ่าย เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน โก 061-0305269
3 นายรัฐพล  บุพโลม เจ้าพนักงานสัตวบาล นิก 099-6244805
4 นายอานนท์  บุรีขันธุ์ จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ เจมส์ 095-7390543
5 นางสาวพัชรียา  สาหัส จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ นุ่น 090-2891241