สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน

 

 

 

 

 

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1 นายอนุรักษ์   กองไชย ปศุสัตว์อำเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) 081 - 9749371
2 นางสาวพิมลพรรณ สีหาบุตร เจ้าพนักงานสัตวบาล  087 - 0950974

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
1. งานควบคุมป้องกันโรคสัตว์ ได้แก่ งานสร้างภูมิคุ้มกันโรค (สัตว์ใหญ่,สัตว์เล็ก)
2. สัตว์ปีก และโรคสัตว์ติดคน งานทดสอบโรค งานควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์
3. งานเฝ้าระวังโรคระบาด งานชันสูตรโรคสัตว์
4. งานบำบัดโรคสัตว์ ได้แก่ งานสัตวแพทย์เคลื่อนที่ งานหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์
5. งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
6. งานตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
7. งานตรวจสอบการใช้ การจำหน่ายอาหารสัตว์และยาสัตว์ ตลอดจนเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์และยาสัตว์จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองเป็นฟาร์มมาตรฐาน
8. งานควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535
9. งานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากฟาร์มปศุสัตว์
10. งานพัฒนาการปศุสัตว์ ได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
11. งานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
12. งานโครงการตามพระราชดำริ
13. งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่สูง
14. กิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล
15. กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
16. กิจกรรมพัฒนาระบบฟาร์มโคเนื้อ
17. กิจกรรมพัฒนาพันธุ์พืชอาหารสัตว์
18. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมมอบหมาย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน ขอสรุปหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         ๑. นายอนุรักษ์ กองไชย ปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน

หน้าที่รับผิดชอบ

- กำกับดูแลทุกกิจกรรม/โครงการ

                   ๒. นายโกศิลย์ แสนฝ่าย เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

                   หน้าที่รับผิดชอบ

                             ๑. งานรักษาสัตว์ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์

๒. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์

๓. พัฒนาระบบการป้องกันโรคในการเลี้ยงสัตว์

๔. สอบสวนโรคสัตว์

๕. เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจตามห้องปฏิบัติการ

๖. ตรวจสอบสัตว์และซากสัตว์เคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่

๗. รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

๘. รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

๙. รณรงค์การทำวัคซีนนิวคาสเซิลและอหิวาต์ในไก่พื้นเมือง

๑๐. โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ

๑๑. ควบคุมการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก

๑๒. ทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง

๑๓. ประชาสัมพันธ์งาน และประสานงานด้านสุขภาพสัตว์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๔. ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์

๑๕. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

                             ๑๖. โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์OK)

                             ๑๗. ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ กลุ่มตำบลโนนตาล

                             ๑๘. งานต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย

                    ๓. นางสาวพิมลพรรณ สีหาบุตร เจ้าพนักงานสัตวบาล

                   หน้าที่รับผิดชอบ

                             ๑. บันทึกข้อมูลการผสมเทียม

๒. ติดตามลูกเกิด

๓. รายงานการผสมเทียมทุกเดือน

๔. ให้คำปรึกษา แก้ไขกรณีสัตว์ผสมไม่ติด

๕. ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์

๖. ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์กระบือ

๗. ติดตามโครงการโคลุ่มน้ำโขงนครพนม

๘. ติดตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์

๙. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (อสป.)

๑๐. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์

๑๑. พัฒนาระบบการป้องกันโรคในการเลี้ยงสัตว์

๑๒. โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ

๑๓. รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

๑๔. รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

๑๕. ส่งคำขอใบอนุญาตค้า-ซากสัตว์

๑๖. จัดทำใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์

๑๗. รณรงค์การทำวัคซีนนิวคาสเซิลและอหิวาต์ในไก่พื้นเมือง

๑๘. การสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน

๑๙. จัดทำข้อมูลตัวชี้วัดของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน

๒๐. ควบคุมการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก

๒๑. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖๑

๒๒. โครงการอนุรักษ์สัตว์พื้นเมือง

๒๓. ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มผลผลิตการเกษตร (ศพก.)

๒๔. งานต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย

๔. นายพิทักษ์ ศรีมงคล ผู้ช่วยงานสัตวแพทย์

หน้าที่รับผิดชอบ

          ๑. ช่วยงานด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์

         ๒. โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ

๓. ช่วยงานพัฒนาระบบการป้องกันโรคในการเลี้ยงสัตว์

๔. เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจตามห้องปฏิบัติการ

๕. รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

๖. รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

๗. รณรงค์การทำวัคซีนนิวคาสเซิลและอหิวาต์ในไก่พื้นเมือง

๘. ทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง

๙. ช่วยงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

๑๐. ประชาสัมพันธ์งาน และประสานงานด้านสุขภาพสัตว์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๑. ควบคุมการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก

๑๒. ช่วยงานโครงการต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย

๔. นายรัฐพล บุพโลม ผู้ช่วยงานสัตวแพทย์

หน้าที่รับผิดชอบ

          ๑.ช่วยงานด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์

๒.โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ

๓.ช่วยงานพัฒนาระบบการป้องกันโรคในการเลี้ยงสัตว์

๔.เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจตามห้องปฏิบัติการ

๕.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

๖.รณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

๗.รณรงค์การทำวัคซีนนิวคาสเซิลและอหิวาต์ในไก่พื้นเมือง

๘.ทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง

๙.ช่วยงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

๑๐.ประชาสัมพันธ์งาน และประสานงานด้านสุขภาพสัตว์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๑.งานธุรการต่างๆ

๑๒.บันทึกข้อมูลการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน

๑๓.ควบคุมการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก

๑๔.ช่วยงานโครงการต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย

           สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน รับผิดชอบเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่                         อำเภอท่าอุเทน ทั้งหมด ๑๑๑ หมู่บ้าน ๙ ตำบล คือ ตำบลท่าอุเทน ตำบลโนนตาล ตำบลเวินพระบาท ตำบลรามราช ตำบลไชยบุรี ตำบลท่าจำปา ตำบลพนอม ตำบลหนองเทา ตำบลพะทาย