สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมประชุมวางแผน/กำหนดหลักสูตร หัวข้อวิชาเนื้อหาในการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร รอบ 1/2567

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567  เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ประชุมวางแผน/กำหนดหลักสูตร หัวข้อวิชาเนื้อหาในการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2567 ตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านพัฒนาบุคลากร ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2567 ตาม ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ดังภาพกิจกรรมนี้

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม