#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมประชุมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร รอบ 1/2567

เมื่อวันที่ 25 มกราคม  2567  เวลา 08.30 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร รอบ 1/2567

ตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านพัฒนาบุคลากร ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2567 ตาม ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม


 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม