1 นางสาวผุดผ่อง   แสนฝ่าย เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 086 - 2244199 3480200304951
2 นายสาคร   ปุริมาตร์ ปศุสัตว์อำเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส) 083 - 1431256 3300300144026
3 นางสาวรัตนาวดี ทับทิมดี นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
4 นางสาววันดี  คำตั้งหน้า เจ้าพนักงานสัตวบาล   062 - 8900224 1471500035801

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. นายนาวา อักษร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

               - ควบคุมกำกับดูแลทุกกิจกรรมของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

              - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

2. นายสาคร ปุริมาตร์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     2.1 โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

     2.2 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

     2.3 การคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น

     2.4 การประกวดสัตว์/การแข่งขันกิจกรรมด้านปศุสัตว์

     2.5 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ CEO ปี ๒๕๔๙

     2.6 โครงการยืมสัตว์โค-กระบือพ่อพันธุ์ เพื่อการผลิต

     ๒.๗ โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

๒.๘ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์

2.๙ โครงการตามพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

2.๑๐ โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือ

๒.๑๑ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

2.12 การประชาสัมพันธ์

2.13งานที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์มอบหมาย

2.14 งานที่ปศุสัตว์จังหวัดมอบหมาย

    

3. นางสาวผุดผ่อง แสนฝ่าย   เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     3.1 โครงการการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ

     3.2 โครงการจัดทำระบบฟาร์มปศุสัตว์ที่ยั่งยืน

     3.3 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร

     3.4 โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย

     3.5 โครงการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

     3.6 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ

     3.7 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

     3.8 โครงการ เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

     ๓.๙ โครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อมาตรฐานอินทรีย์ (กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้ออินทรีย์ตำบลบ้านแก้ง)

     ๓.๑๐ โครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์

     ๓.๑๑ โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 และ 2

     ๓.๑๒ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์

    3.13 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

     3.14 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ

3.15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่เหมาะสม

- กิจกรรมการผลิตกระบือคุณภาพในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning)

3.6 โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

3.17 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)

3.18 การประชาสัมพันธ์

3.18 งานที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์มอบหมาย

3.19 งานที่ปศุสัตว์จังหวัดมอบหมาย

          4.1 งานธุรการ เช่น         - การขออนุญาตไปราชการ/ขอใช้รถยนต์
                                                    - งานหนังสือเข้า-ออก ภายในกลุ่ม

                                        - การเขียนหนังสือขออนุญาตไปราชการ

                                - จัดพิมพ์หนังสือราชการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

4.2 ช่วยโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

     4.3 ช่วยโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์     

4.4 ช่วยโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

4.5 การประชาสัมพันธ์

4.6 ติดต่อประสานงานทั่วไป

4.7 งานที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์มอบหมาย

4.8 งานที่ปศุสัตว์จังหวัดมอบหมาย

5. นายนพรัตน์ ไชยยงค์ เจ้าพนักงานสัตวบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          5.1 งานสารบรรณ

     5.2 การดูแลควบคุมการใช้รถยนต์กลุ่ม

     5.3 ช่วยโครงการโคเนื้อสร้าอาชีพระยะที่ 1-2

     5.4 ช่วยโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม

     5.5 ช่วยโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

     5.6 ติดต่อประสานงานทั่วไป

          5.7 งานที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์มอบหมาย

5.8 งานที่ปศุสัตว์จังหวัดมอบหมาย