นายนาวา  อักษร
หัวหน้ากุล่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
1 นายนาวา  อักษร หัวหน้ากุล่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ น้ำ 086-4589723
2 นางสาวสุจิรา ภูกิ่งหิน นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ตาล 095-2075489
3 นางสาวปวีณา  พรหมเมศร์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน เดีย์ร 061-4858125
4 นายสหัสวรรษ  จ้องสาระ จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ สกอร์ 063-8603437