กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
 

นายชัยวัฒน์ อุคำพันธ์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

081-9651316

   
 

นายสุธี ธรรมวงศา

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

087-9501639

   
 

นางสาวชวลิดา มุกดาสนิท

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

0918699789

   

  

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ขอสรุปหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. นายชัยวัฒน์ อุคำพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

                   หน้าที่รับผิดชอบ

                    -กำกับดูแลทุกกิจกรรม

2. นายสุธี ธรรมวงศา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
1.งานภัยพิบัติ

2.โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560

3. แผนพัฒนาจังหวัด - กลุ่มจังหวัด 60-64

4. แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ปี

5. โครงการงบพัฒนาจังหวัด

6. โครงการงบพัฒนากลุ่มจังหวัด (ปกติ)

7.โครงการงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ( เพิ่มเติม )

8.ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด) ข้าราชการ พนักงานราชการ

9. ตัวชี้วัดนโยบายกรมปศุสัตว์
            -ร้อยละความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดทำได้
             -ระดับความสำเร็จของการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้

10.แผน/ผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

11.การรายงานผลการปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในระบบ PADME

12. คำรับรองการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด) จังหวัด

13. ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

14. ตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะองค์กร

15. งาน PMQA
         16. โครงการเกษตรทฤษีใหม่ ปี 2561

17. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

                        - การติดตามประสานงานการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
                        - งานธุรการ เช่น       - การเขียนเบี้ยงเลี้ยงกลุ่ม
                                                     - การขออนุญาตไปราชการ/ขอใช้รถยนต์
                                                     - การตรวจสอบหนังสือเข้า/ออก กลุ่มฯ
                                                     - การดูแลควบคุมการใช้รถยนต์กลุ่ม
                     18. งานประชุมและงานเร่งด่วนอื่นๆ

3. นางสาวชวลิดา มุกดาสนิท เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

หน้าที่รับผิดชอบ
- ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

-ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ

-ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

-ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดระดับความสำเร็จของงานตามนโยบายกรม/การนำระบบอิเล็คทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์
-ประเมินสมรรถนะของปศุสัตว์จังหวัด
-การติดตามตัวชี้วัดของปศุสัตว์จังหวัด
-การรายงานในระบบ อีโอเปอเรชั่น
-การสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
-การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
-แผนการพัฒนาบุคลากรประจำปี 60,61 นครพนม
-แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์
- โครงการประชาสัมพันธ์งานด้านปศุสัตว์ตามแนวทางของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2560
-การจัดทำเว็บไซต์
-การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์
-การรายงานข้อมูลการฆ่า /อาชญาบัตร
-การตรวจสอบจดหมายอิเล็คทรอนิคส์
-การจัดทำภูมิศาสตร์สารสนเทศ
- DLD PLUS
-การรายงาน RPT 112
- การรายงานในระบบ POC ศูนย์ข้อมูลกระทรวงมหาดไทย
-งานจัดซื้อจัดจ้าง
- งานหนังสือเข้า-ออก ภายในกลุ่ม
-การรายงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ 2560
- การจัดทำ Info graphic
- ผลิตคลิปวีดีทัศน์
- ระบบ GIN
-ระบบเครือข่าย
- งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย