นายชริน  แสนยอดคำ
สัตวแพทย์อาวุโส

(ปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร)

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร  
1 นายชริน  แสนยอดคำ

สัตวแพทย์อาวุโส

(ปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร)

รินทร์ 087-2160337
2 นายณัฐพล  อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ณัฐ 081-0615813
3 นายวัชรา  เนตรไลย์ จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ จ๊อจ 098-6046232
4 นายธนพล  เตโช จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ แฟงค์ 084-9354685