การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2565

ครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านปศุสัตว์

โดยนายชัยวัฒน์ อุคำพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

ลำดับ
ที่
หัวข้อ
รายละเอียด
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2565
1
แบบรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม รอบ 1/2565(Excel) รายละเอียด
แบบรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม รอบ 1/2565 (PDF) รายละเอียด1/ รายละเอียด 2

******************************
หน้าหลัก

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
Tel. 0-4251-1029 Fax. 0-4251-1167 E -mail : pvlo_kop@dld.go.th webmaster : chawalida.c@hotmail.com
เหมาะสำหรับ Resolution 1280x720 Web Browser IE 5.5 หรือ 6+