ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 1/2560
โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร รอบ 1/2560

หลักสูตร “การพัฒนาจริยธรรม ผู้ใต้บังคับบัญชา”

ลำดับ
ที่
หัวข้อ
รายละเอียด
1.
หนังสือบันทึกข้อความส่งตัวชี้วัดฯ พร้อมแบบฟอร์ม 4 (กองการเจ้าหน้าที่)

หนังสือนำส่ง รายละเอียด

แบบฟอร์ม 4 รายละเอียด

2.
ผลพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2560

หลังการฝึกอบรม
แบบฟอร์ม 1

ข้าราชการ รายละเอียด
พนักงานราชการ รายละเอียด

แบบฟอร์ม 2.1
ข้าราชการ รายละเอียด
พนักงานราชการ รายละเอียด

แบบฟอร์ม 2.2
ข้าราชการ รายละเอียด
พนักงานราชการ รายละเอียด

แบบฟอร์มที่ 3.1
ข้าราชการ รายละเอียด

แบบฟอร์มที่ 3.2
พนักงานราชการ รายละเอียด

แบบฟอร์มที่ 4
แบบฟอร์มที่ 4 รายละเอียด

3.
หนังสือนำส่งแผนพัฒนาบุคลากร รอบ 1/2560 (กองการเจ้าหน้าที่)
4.
แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2560

ก่อนการฝึกอบรม

แบบฟอร์ม 1
ข้าราชการ รายละเอียด
พนักงานราชการ รายละเอียด

แบบฟอร์ม 2.1
ข้าราชการ รายละเอียด
พนักงานราชการ รายละเอียด

แบบฟอร์ม 2.2
ข้าราชการ รายละเอียด
พนักงานราชการ รายละเอียด

แบบฟอร์มที่ 3.1
ข้าราชการ รายละเอียด

แบบฟอร์ม 3.2
พนักงานราชการ รายละเอียด


หลักฐานด้านการประเมินให้คะแนนตามตัวชี้วัด
5.
วางแผนการพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
หนังสือเชิญประชุมวางแผน กำหนดหลักสูตร รายละเอียด
รายงานการประชุม รายละเอียด
ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์วางแผนบนเว็บไซต์ รายละเอียด
ภาพกิจกรรม
6.
แจ้งแผนพัฒนาบุคลากรและโครงการฯ
หนังสือเชิญประชุมชี้แจงแผน รายละเอียด
รายงานการประชุม รายละเอียด
ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์แผนบนเว็บไซต์
รายละเอียด
ภาพกิจกรรม
7.
หนังสือแจ้งแผนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม/
ปศุสัตว์อำเภอ
รายละเอียด
รายงานการประชุม รายละเอียด
8.
รายมือชื่อรับทราบแผน
9.
โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาจริยธรรม ผู้ใต้บังคับบัญชา”

หนังสือขออนุมัติ รายละเอียด
โครงการฝึกอบรม รายละเอียด

10.
หนังสือเชิญวิทยากร
หนังสือเชิญวิทยากร รายละเอียด
หนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร
รายละเอียด
หนังสือขอบคุณวิทยากร รายละเอียด

11.
หนังสือแจ้งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
หนังสือเชิญบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม
รายละเอียด 1
กำหนดการ รายละเอียด
รายงานการประชุม ฝึกอบรมตามแผนฯ รายละเอียด
ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบนเว็บไซต์ รายละเอียด
ภาพกิจกรรม
12.
ขั้นตอนการฝึกอบรมและภาพประกอบการฝึกอบรม

วางแผนการพัฒนาร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา รายละเอียด
แจ้งแผนพัฒนาบุคลากร / โครงการฯ รายละเอียด
ฝึกอบรมวันที่ 12 มกราคม 2560 รายละเอียด

13.
กิจกรรมร่วมกัน
14.
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
15.
แบบทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม

แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-Test)
ข้าราชการ/พนักงานราชการ 52 ราย

- รายละเอียด 1 ( 26 ราย)
- รายละเอียด 2 ( 26 ราย)

แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post-Tes)
ข้าราชการ/พนักงานราชการ 52 ราย
- รายละเอียด 1 ( 20 ราย)
- รายละเอียด 2 ( 25 ราย)
- รายละเอียด 3 ( 7 ราย)

แบบทดสอบ (Pre-Test/Post-Test) พร้อมเฉลย
รายละเอียด

16.
สรุปคะแนนก่อน-หลังการฝึกอบรม (Pre-Test/Post-Test)
ข้าราชการ/ พนักงานราชการ
รายละเอียด
17.
แบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 52 คน
18.
แบบสรุปความพึงพอใจของผู้ร่วมอบรมสัมมนา จำแนกตามหัวข้อคำถาม
19.
จำนวนและค่าร้อยละข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
20.
สรุปจำนวนและร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา จำแนกตามหัวข้อคำถาม
21.

หนังสือแจ้งผลการฝึกอบรมแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/ หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม/ ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ

22.

แบบประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
โดยผู้บังคับบัญชา
52 ราย

 

สรุปคะแนนประเมินประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
โดยผู้บังคับบัญชา

23.
ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร
24.
คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการด้านพัฒนาบุคลากร
25.
เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
26.
ภาพกิจกรรม วางแผนการพัฒนาร่วมกันฯ รายละเอียด
แจ้งแผนพัฒนาบุคลากรและโครงการฯ รายละเอียด
ฝึกอบรม วันที่ 12 มกราคม 2560 รายละเอียด

 

**************************************

การปฏิเสธความรับผิด คำสงวนลิขสิทธิ์ นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ นโยบายการคุ้มครองขอมูลส่วนบุคคล นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
Tel. 0-4251-1029 Fax. 0-4251-1167 E -mail : mailto:pvlo_kop@dld.go.th webmaster : mailto:chawalida.c@hotmail.com
เหมาะสำหรับ Resolution 1280x720 Web Browser IE 5.5 หรือ 6+