สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2566
โครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ
ที่
หัวข้อ
รายละเอียด
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2566
1

แบบรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม Excel รายละเอียด
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน Excel รายละเอียด

การนำเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่โดดเด่นของหน่วยงานที่ใช้วิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (COP)
ตามนโยบาย Unit School
2

หนังสือนำส่ง รายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
รายละเอียด

 

หลักฐานด้านการประเมินให้คะแนนตามตัวชี้วัด
3

วางแผนการพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา

 

หนังสือเชิญประชุมวางแผน กำหนดหลักสูตร
รายละเอียด
คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการด้านพัฒนาบุคลากร รายละเอียด
รายงานการประชุม รายละเอียด
ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์วางแผนบนเว็บไซต์/ภาพกิจกรรม รายละเอียด
4
แจ้งแผนพัฒนาบุคลากรและโครงการฯ
หนังสือเชิญประชุมชี้แจงแผน รายละเอียด
รายงานการประชุม รายละเอียด
ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์วางแผนบนเว็บไซต์/ภาพกิจกรรม รายละเอียด

5
แจ้งเวียนแผนการฝึกอบรม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/
หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม/ปศุสัตว์อำเภอ

หนังสือแจ้งเวียนแผนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/
หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม/ปศุสัตว์อำเภอ รายละเอียด
รายงานการประชุม รายละเอียด
รายมือชื่อรับทราบแผน รายละเอียด

6
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หนังสือขออนุมัติ รายละเอียด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนร ู้รายละเอียด
กำหนดการฝึกอบรม รายละเอียด
หนังสือเชิญบุคลากร เข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายละเอียด
รายงานการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแผนฯ รายละเอียด
ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแผน
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์วางแผนบนเว็บไซต์/ภาพกิจกรรม รายละเอียด

7
หนังสือเชิญวิทยากร
หนังสือเชิญวิทยากร รายละเอียด
หนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร รายละเอียด
หนังสือขอบคุณวิทยากร รายละเอียด
8

ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร/ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/

เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

วางแผนการพัฒนาร่วมกันฯ รายละเอียด
แจ้งแผน/ชี้แจงแผนพัฒนาบุคลากรและโครงการฯ รายละเอียด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรายละเอียด

9

หนังสือแจ้งผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

10
กิจกรรมร่วมกัน /กิจกรรมแบ่งกลุ่ม/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

รายละเอียด

11
แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)
12
เอกสารประกอบการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
13

-แบบทดสอบก่อน - หลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /สรุปคะแนนก่อน-หลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Pre-Test/ Post-Test)

แบบทดสอบ Pre-Test/Post-Test / เฉลยข้อสอบ รายละเอียด
แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม(Pre-Test) /หลังการฝึกอบรม(Post-Test) ข้าราชการ/ พนักงานราชการ รายละเอียด
สรุปคะแนนก่อน-หลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Pre-Test/ Post-Test)ข้าราชการ/ พนักงานราชการ รายละเอียด

14
14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ

14.2 สรุปจำนวนและร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา จำแนกตามหัวข้อคำถาม

14.3 สรุปความพึงพอใจของผู้ร่วมอบรมสัมมนา จำแนกตามหัวข้อคำถาม

14.4 จำนวนและค่าร้อยละข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม

15

15.1 แบบติดตามประเมินผลการพัฒนาข้าราชการ และพนักงานราชการ ชุมชนนักปฏิบัติ CoP (Community of Practice)

15.2 สรุปคะแนนประเมินและสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ
CoP (Community of Practice) โดยผู้บังคับบัญชา

16
ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร
17
ประชาสัมพันธ์โครงการ

******************************
หน้าหลัก

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
Tel. 0-4251-1029 Fax. 0-4251-1167 E -mail : pvlo_kop@dld.go.th webmaster : chawalida.c@hotmail.com
เหมาะสำหรับ Resolution 1280x720 Web Browser IE 5.5 หรือ 6+