เมื่อวันที่ 29  พฤษภาคม  2566  เวลา 08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร รอบ 2/2566 ตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านพัฒนาบุคลากร ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2566 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม