เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ประชุมวางแผน/กำหนดหลักสูตร หัวข้อวิชาเนื้อหาในการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2566 ตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านพัฒนาบุคลากร ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2566 ตาม ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ดังภาพกิจกรรมนี้

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม