#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#
“โครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร "ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"
วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เป็นประธานโครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร "ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” โดยมีผู้ร่วมโครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ โดยวิทยากรภายในสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม นายศิวะ สาริบุตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมอนันตจารุตระกูล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม