ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator:DLD-C)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 1/2567
1. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์  (DLD Co - ordinator:DLD-C) ในระดับพื้นที่
- คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 


2. แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนงานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ 3 กิจกรรม ในระดับพื้นที่จังหวัดนครพนม

- กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567
จัดทำแผนปฏิบัติการ  (Action Plan)
- ดำเนินการตามแผน (Action Plan)
กิจกรรมที่ 2 : .Action plan การปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (ห้องเย็น)
จัดทำแผนปฏิบัติการ  (Action Plan)
- ดำเนินการตามแผน (Action Plan)
- กิจกรรมที่ 3 : โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
จัดทำแผนปฏิบัติการ  (Action Plan)
- ดำเนินการตามแผน (Action Plan) 
- กิจกรรมที่ 4 :  การปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (อาหารสัตว์)
-  จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
- ดำเนินการตามแผน (Action Plan) 

3. การประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในรูปแบบของรายงานประชุมประจำเดือน
หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 1
ระเบียบวาระพร้อมรายงานการประชุม  ครั้งที่ 1
รายงานประชุม ครั้งที่ 1

หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 2
- ระเบียบวาระพร้อมรายงานการประชุม  ครั้งที่ 2
- รายงานประชุม ครั้งที่ 2

หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 3
ระเบียบวาระพร้อมรายงานการประชุม  ครั้งที่ 3
- รายงานประชุม ครั้งที่ 3

หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 4
ระเบียบวาระพร้อมรายงานการประชุม  ครั้งที่ 4
รายงานประชุม ครั้งที่ 4

- หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 5
ระเบียบวาระพร้อมรายงานการประชุม  ครั้งที่ 5
- รายงานประชุม ครั้งที่ 5


4.รูปภาพแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ
รูปภาพ 
5.รายงานสรุปผลพร้อมรูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์การดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์พร้อมระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
แผนงานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดนครพนม
- กิจกรรมที่ 1 การตรวจสถานที่เก็บซากสัตว์
- กิจกรรมที่ 2 การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
- กิจกรรมที่ 3 การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
- กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบการขายอาหารสัตว์