ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 1/2561
โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร รอบ 1/2561

หลักสูตร “จิตอาสากับงานปศุสัตว์”   
           

ลำดับ
ที่
หัวข้อ
รายละเอียด
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2561
1

หนังสือบันทึกข้อความนำส่งแผนฯ รายละเอียด

แบบฟอร์ม IDP A รายงานแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล รายละเอียด
แบบฟอร์ม IDP A รายงานผลพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล รายละเอียด
แบบฟอร์ม IDP B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) รายละเอียด
IDP:A และ IDP:B แบบไฟล์ Excel รายละเอียด

การนำเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่โดดเด่นของหน่วยงานที่ใช้วิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (COP)
ตามนโยบาย Unit School
2
หนังสือบันทึกข้อความ การรายงานผลด้านการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2561
ตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการ พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์

หนังสือนำส่ง รายละเอียด

3
ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2561

หลังการฝึกอบรม
แบบฟอร์ม 1

ข้าราชการ รายละเอียด
พนักงานราชการ รายละเอียด

แบบฟอร์ม 2.1
ข้าราชการ รายละเอียด
พนักงานราชการ รายละเอียด

แบบฟอร์ม 2.2
ข้าราชการ รายละเอียด
พนักงานราชการ รายละเอียด

แบบฟอร์มที่ 3.1
ข้าราชการ รายละเอียด

แบบฟอร์มที่ 3.2
พนักงานราชการ รายละเอียด

แบบฟอร์มที่ 4
แบบฟอร์มที่ 4 รายละเอียด

4
แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2561

ก่อนการฝึกอบรม

แบบฟอร์ม 1
ข้าราชการ รายละเอียด
พนักงานราชการ รายละเอียด

แบบฟอร์ม 2.1
ข้าราชการ รายละเอียด
พนักงานราชการ รายละเอียด

แบบฟอร์ม 2.2
ข้าราชการ รายละเอียด
พนักงานราชการ รายละเอียด

แบบฟอร์มที่ 3.1
ข้าราชการ รายละเอียด

แบบฟอร์ม 3.2
พนักงานราชการ รายละเอียด


หลักฐานด้านการประเมินให้คะแนนตามตัวชี้วัด
5
วางแผนการพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
หนังสือเชิญประชุมวางแผน กำหนดหลักสูตร
รายละเอียด
รายงานการประชุม รายละเอียด
ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์วางแผนบนเว็บไซต์ รายละเอียด
ภาพกิจกรรม
6
แจ้งแผนพัฒนาบุคลากรและโครงการฯ
หนังสือเชิญประชุมชี้แจงแผน รายละเอียด
รายงานการประชุม รายละเอียด
ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์แผนบนเว็บไซต์
รายละเอียด
ภาพกิจกรรม
7
หนังสือแจ้งแผนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม/
ปศุสัตว์อำเภอ
รายละเอียด
รายงานการประชุม รายละเอียด
8
รายมือชื่อรับทราบแผน
9
โครงการฝึกอบรม "หลักสูตร “จิตอาสากับงานปศุสัตว์”   

หนังสือขออนุมัติ รายละเอียด
โครงการฝึกอบรม รายละเอียด
กำหนดการฝึกอบรม รายละเอียด

10
หนังสือเชิญวิทยากร
หนังสือเชิญวิทยากร รายละเอียด
หนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร รายละเอียด
หนังสือขอบคุณวิทยากร รายละเอียด


11
การฝึกอบรม/ หนังสือแจ้งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
หนังสือเชิญบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม
รายละเอียด
กำหนดการ รายละเอียด
รายงานการประชุม ฝึกอบรมตามแผนฯ รายละเอียด
ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบนเว็บไซต์ รายละเอียด
ภาพกิจกรรม
12
ขั้นตอนการฝึกอบรมและภาพประกอบการฝึกอบรม

วางแผนการพัฒนาร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา รายละเอียด
แจ้งแผนพัฒนาบุคลากร / โครงการฯ รายละเอียด
ฝึกอบรมวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561รายละเอียด

13
แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) รายละเอียด
14
แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฎิบัติ รายละเอียด
15
กิจกรรมร่วมกัน /กิจกรรมแบ่งกลุ่ม/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
16
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
17
แบบทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม

แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-Test)/(Post-Tes)
ข้าราชการ/พนักงานราชการตามเป้าหมาย ....23... ราย
รายละเอียด
แบบทดสอบ (Pre-Test/Post-Test) รายละเอียด
เฉลยข้อสอบ รายละเอียด

18
สรุปคะแนนก่อน-หลังการฝึกอบรม (Pre-Test/Post-Test)
ข้าราชการ/ พนักงานราชการ
รายละเอียด
19
แบบประเมินความพึงพอใจ
20
แบบสรุปความพึงพอใจของผู้ร่วมอบรมสัมมนา จำแนกตามหัวข้อคำถาม
21
จำนวนและค่าร้อยละข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
22
สรุปจำนวนและร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา จำแนกตามหัวข้อคำถาม
23

หนังสือแจ้งผลการฝึกอบรมแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2561
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/ หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม/ ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ

24

แบบประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เข้าร่วม CoP โดยผู้บังคับบัญชา

สรุปคะแนนประเมินและสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วม CoP
โดยผู้บังคับบัญชา

25
ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร
26
คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการด้านพัฒนาบุคลากร
27
เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
28
ภาพกิจกรรม วางแผนการพัฒนาร่วมกันฯ
>> รายละเอียด
แจ้งแผนพัฒนาบุคลากรและโครงการฯ
>> รายละเอียด
ฝึกอบรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
>>รายละเอียด1
>>รายละเอียด2

 

******************************
หน้าหลัก

การปฏิเสธความรับผิด คำสงวนลิขสิทธิ์ นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ นโยบายการคุ้มครองขอมูลส่วนบุคคล นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
Tel. 0-4251-1029 Fax. 0-4251-1167 E -mail : pvlo_kop@dld.go.th webmaster : chawalida.c@hotmail.com
เหมาะสำหรับ Resolution 1280x720 Web Browser IE 5.5 หรือ 6+