>>> จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
- แบบ สขร-มีค.65
- แบบ สขร-กพ.65
แบบ สขร-มค.65

>>> จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
แบบ สขร-มค. 64
แบบ สขร-กพ. 64
- แบบ สขร-มี.ค 64
แบบ สขร-เม.ย. 64
- แบบ สขร-พค. 64
แบบ สขร-มิย. 64
- แบบ สขร-กค. 64
แบบ สขร-สค.64
แบบ สขร-ตค.64
- แบบ สขร-ธค.64
-------------------------------


 >>>ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแก (7 ธ.ค.63)

1.บก.01 ปศอ.นาแก

2. แบบแปลนก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

3.ปร.4 ปร.5 ปศอ.นาแก

4.ประกาศรประกวดราคา

5.เอกสารประกวดราคา

 ---------------------------------

>>> จัดซื้อจัดจ้าง 2563

เครื่องอัดฟาง 2563
ประกาศเผยแพร่แผน 2563
รถฟาร์มแทรกเตอร์ 2563
- ประกาศรถยนต์ดับเบิ้ลแค็บ 2563
- แบบ บก.06 รถยนต์ดับเบิ้ลแค็บ 2563
สเปครถยนต์ดับเบิ้ลแค็บ 2563
เอกสารประกวดราคารถยนต์ดับเบิ้ลแค็บ 2563>>>> จัดซื้อจัดจ้าง 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานมหกรรมโคเนื้อโคขุน

ที่มาของข้อมูล : ฝ่ายพัสดุ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

 <<<คลิ๊กอ่านรายละเอียดทั้งหมด>>>

 

>>ประกาศประกวดราคารถยนต์

>>คุณลักษณะเฉพาะรถยนต์

>>ราคากลาง

>>เอกสารประกวดราคารถยนต์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>ประกวดราคาซื้อไนโตรเจนเหลว เวชภัณฑ์ วัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

>>>ตารางแแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

>>>รายละเอียดคุณลักษณะเวชภัณฑ์

>>>เอกสารประกวดราคา

--------------------------------------------------------------------

ก่อสร้างคลังเสบียงสัตว์ชุมชน

>>> ตารางแสดงวงเงิน

>>> ปร.4 ปร.5


>>>ประกาศประกวดราคา


>>>เอกสารประกวดราคา

 

--------------------------------------------------------------------

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี 2561  

>>> มีนาคม 2561

>>> พฤษภาคม 2561 

>>> สิงหาคม 2561

>>> กันยายน 2561 

ที่มาของข้อมูล : ฝ่ายพัสดุ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานมหกรรมโคเนื้อโคขุน

**************************************

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพันธุ์สัตว์ปีกฯ

**************************************

 

-e-bidding พันธ์ไก่ไข่

 

**************************************

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมา จัดงานมหกรรมโคเนื้อ โคขุนฯ 

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมโคเนื้อ โคขุนฯ 
TOR มหกรรมโคเนื้อ โคขุนฯ 
เอกสารประกวดราคา มหกรรมโคเนื้อ โคขุนฯ

 *************************************

 

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : ฝ่ายพัสดุ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม