>> จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๕/๒๕๖๖
ประกวดราคาจ้างงานมหกรรมโคเนื้อลุ่มน้ำโขง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ จังหวัดนครพนม ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
( 23 มิถุนายน 2566)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานมหกรรมโคเนื้อลุ่มน้ำโขง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 23 มิถุนายน 2566)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( 23 มิถุนายน 2566)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศจังหวัดนครพนม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุการเกษตร ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
( 23 มิถุนายน 2566)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศจังหวัดนครพนม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุการเกษตร ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( 21 มิถุนายน 2566)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

>>>ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรและเวชภัณฑ์

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 

>>ก่อสร้าง สนง.ปศอ.เมือง ปีงบประมาณ 2566 
-TOR

-แบบ บก.01

-แบบ ปร.4

-แบบ ปร.5

-แบบ ปร.6

-แบบอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง

-ประกาศประกวดราคา สนง.ปศอ.เมือง

-เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง สนง.ปศอ.เมือง

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
- แบบ สขร-มีค.65
- แบบ สขร-กพ.65
แบบ สขร-มค.65

>>> จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
แบบ สขร-มค. 64
แบบ สขร-กพ. 64
- แบบ สขร-มี.ค 64
แบบ สขร-เม.ย. 64
- แบบ สขร-พค. 64
แบบ สขร-มิย. 64
- แบบ สขร-กค. 64
แบบ สขร-สค.64
แบบ สขร-ตค.64
- แบบ สขร-ธค.64
-------------------------------


 >>>ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแก (7 ธ.ค.63)

1.บก.01 ปศอ.นาแก

2. แบบแปลนก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

3.ปร.4 ปร.5 ปศอ.นาแก

4.ประกาศรประกวดราคา

5.เอกสารประกวดราคา

 ---------------------------------

>>> จัดซื้อจัดจ้าง 2563

เครื่องอัดฟาง 2563
ประกาศเผยแพร่แผน 2563
รถฟาร์มแทรกเตอร์ 2563
- ประกาศรถยนต์ดับเบิ้ลแค็บ 2563
- แบบ บก.06 รถยนต์ดับเบิ้ลแค็บ 2563
สเปครถยนต์ดับเบิ้ลแค็บ 2563
เอกสารประกวดราคารถยนต์ดับเบิ้ลแค็บ 2563>>>> จัดซื้อจัดจ้าง 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานมหกรรมโคเนื้อโคขุน

ที่มาของข้อมูล : ฝ่ายพัสดุ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม