>>> จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
- แบบ สขร-มีค.65
- แบบ สขร-กพ.65
แบบ สขร-มค.65

>>> จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
แบบ สขร-มค. 64
แบบ สขร-กพ. 64
- แบบ สขร-มี.ค 64
แบบ สขร-เม.ย. 64
- แบบ สขร-พค. 64
แบบ สขร-มิย. 64
- แบบ สขร-กค. 64
แบบ สขร-สค.64
แบบ สขร-ตค.64
- แบบ สขร-ธค.64
-------------------------------


 >>>ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแก (7 ธ.ค.63)

1.บก.01 ปศอ.นาแก

2. แบบแปลนก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

3.ปร.4 ปร.5 ปศอ.นาแก

4.ประกาศรประกวดราคา

5.เอกสารประกวดราคา

 ---------------------------------

>>> จัดซื้อจัดจ้าง 2563

เครื่องอัดฟาง 2563
ประกาศเผยแพร่แผน 2563
รถฟาร์มแทรกเตอร์ 2563
- ประกาศรถยนต์ดับเบิ้ลแค็บ 2563
- แบบ บก.06 รถยนต์ดับเบิ้ลแค็บ 2563
สเปครถยนต์ดับเบิ้ลแค็บ 2563
เอกสารประกวดราคารถยนต์ดับเบิ้ลแค็บ 2563>>>> จัดซื้อจัดจ้าง 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานมหกรรมโคเนื้อโคขุน

ที่มาของข้อมูล : ฝ่ายพัสดุ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม