เรียน หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มีข้อราชการติดตามผลการปฏิบัติงานและประชุม ประจำเดือนกันยายน 2566 ในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม การแต่งกาย ชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี

 

 

ที่มา : ฝ่ายบริหารทั่วไป