เรียน หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ 

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มีข้อราชการติดตามผลการปฏิบัติงานและประชุมปศุสัตว์อำเภอ ข้าราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ในวันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

 

 

ที่มา : ฝ่ายบริหารทั่วไป